SVAR: Om en arbetsgivare tänker ge en arbetstagare beskedet att en provanställning ska avbrytas i förtid eller avslutas utan att övergå i en tillsvidareanställning, ska arbetstagaren underrättas om detta minst två veckor i förväg.
Är arbetstagaren fackligt organiserad ska arbetsgivaren samtidigt med underrättelsen varsla arbetstagarens lokala fack. Un-derrättelsetid och varselskyldighet kan skilja sig åt beroende på vilket kollektivavtal arbetstagaren går på. En uppsägning av en provanställning behöver inte förhandlas med den anställde, utan det räcker med det nyss nämnda meddelandet. Det finns heller inget som säger att arbetsgivaren måste motivera varför denne inte vill ha arbetstag-aren kvar, så länge arbetsgivaren inte bryter mot diskrimineringslagstiftning eller liknande. Däremot har arbetstagaren och dennes fack rätt till överläggning med arbetsgivaren om beskedet.