SVAR: Grunden i las är att en visstidsanställning inte kan avbrytas på förhand varken från arbetsgivarens eller arbetstagarens sida, om inte annat har avtalats. För att man ska kunna skiljas i förtid från en visstidsanställning ska det föreligga saklig grund för uppsägning av personliga skäl eller avsked från arbetsgivarens sida. En arbetstagare å sin sida får med omedelbar verkan frånträda sin anställning om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren. Det kan också finnas andra regleringar i kollektiv-avtal.