Kommunals enkät visar att ett av nio landsting/regioner där S styr har avtal om rätt till heltid för alla anställda. Och att en femtedel av de S-styrda kommunerna har skriftliga överenskommelser om rätt till heltid för alla anställda.

I Kalmar län, där blivande S-ledaren Håkan Juholt varit ordförande för partidistriktet i fem år, går det si och så med heltidsfrågan. I fyra av de tolv kommunerna i länet sitter Socialdemokraterna med i den politiska majoriteten.
Endast i Oskarshamn finns en skriftlig överenskommelse om heltid, enligt Kommunals undersökning. I Emmaboda finns ett politiskt beslut i frågan. Undersökningen redogör inte för vad det betyder i praktiken.
I de två övriga kommunerna med S-styre, Kalmar och Nybro, finns inga överenskommelser om heltid.
I sju av de övriga åtta kommunerna i Kalmar län är det borgerligt styre och där saknas också heltidsöverenskommelser, liksom i Högsby som har ett blocköverskridande styre.

Nu påminner Kommunal om att S redan 2001 slog fast att rätt till heltid borde vara en självklarhet i offentlig sektor och att offentliga arbetsgivare har ett stort ansvar att erbjuda bra arbetstider. Och markerar missnöje med att lite hänt.
– Socialdemokraterna ska för det första ha en aktiv oppositionspolitik på nationell nivå där de driver att heltid är norm. Om man inte lagstiftar om heltid som norm på hela arbetsmarknaden kan ett första steg vara att göra heltid till norm på den skattefinansierade delen av arbetsmarknaden. Man kan börja med vård, skola och omsorg. Man kan göra rätt till heltid möjligt där man är i majoritet lokalt. Det är oacceptabelt att man inte tagit tag i det, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström.

Är det här ett misslyckande för facklig politisk samverkan?
– I någon mening är det så. Trots allt visar undersökningen att det är ännu fler borgerliga kommuner som inte tagit tag i frågan. Det finns ändå tecken på att facklig politisk samverkan gör det bättre.

Vad skulle Kommunal gjort annorlunda?
– Jag tror att vi varit för koncentrerade på att få in texter i program och beslut. Det har varit mycket snack och lite verkstad. Vi har försökt med jobbpusslet, bemanningsekonomi och mönsterarbetsplatser. Men politikerna har inte nappat på det. Man behöver samverka kring praktisk personalpolitik.

Vilket ansvar har de kommunalare som har politiska uppdrag i kommuner och landsting?
– Jag har inte en tydlig bild av hur de agerat. De har säkert varit nöjda om de fått in det i personalpolitiska program. Man ska inte lägga så stort ansvar på deras axlar. Många har varit chanslösa för att politikerna delegerat personalfrågor till tjänstemännen.

Vilken personalpolitik behövs?
– Politikerna måste fatta beslut om heltid som norm. Traditionerna är låsta när det gäller scheman och bemanning. Hela kulturen måste ses över.

Hälften av Kommunals cirka 500 000 medlemmar arbetar deltid.
9 av 10 deltidsarbetande medlemmar är kvinnor.
6 av 10 inom äldreomsorgen arbetar deltid.
Mer än var fjärde anställd inom vården vill jobba fler timmar.
Nattis är vanligare i S-styrda kommuner som har skriftliga överenskommelser om rätt till heltid.

Kommunals enkät har besvarats av avdelningar och sektioner. Enkäten svaren gäller 261 av 290 kommuner samt 19 av 20 landsting/regioner.