SVAR: Det är kommunens biståndshandläggare som ansvarar för utredning, bedömning och beslut angående ledsagning. Tanken bakom är att det ska vara en personlig service och att insats­en prövas utifrån individuella behov. Den ska underlätta för den som har ett funktionshinder att delta i fritidsaktiviteter som resor eller att besöka vänner. Men i er situation behöver ni hjälp av huvudskyddsombudet på sektionen och ni behöver stöd av er chef. Det bör göras en kartläggning av arbetet om risken för våld och hot är stor. En sådan kartläggning ska utmynna i ett handlingsprogam. Kanske behöver man göra organisatoriska förändringar och se till att ni får bättre säkerhetsrutiner eller tekniska hjälpmedel i form av larm och så vidare.De här riktlinjerna och rutin­erna ska ständigt repeteras och revideras på personalmöten.  Våld och allvarliga hot om våld bör också anmälas till polis och försäkringskassa. Ta kontakt med er sektion så hjälper de er. (Sin sektion hittar man genom att gå in på www.kommunal.se. Klicka på länken ”kontakta oss”och sedan ”sektion”. Välj efter geografisk hemvist.)