SVAR: Om jag förstått din fråga rätt omplaceras du till arbete som undersköterska på en annan arbetsplats när du återvänder till arbete. Enligt gällande kollektivavtal måste det finnas vägande skäl för något sådant, om arbetstagaren motsätter sig en stadigvarande förflyttning.Arbetsdomstolen (AD) har sagt att det innebär en intresseavvägning, där man ska ta hänsyn till såväl arbetsgivarens som arbetstagarens intresse. Arbets­giv­arens intresse är att få organisera arbetet på ett sätt som denne tycker är lämpligt. Arbets­tagarens intresse är att inte behöva förflyttas mot sin vilja. Här väger AD bland annat in om arbetstagaren tvingas lämna en arbetsgemenskap. Exempel på sådant som godtagits som vägande skäl av AD kan vara samarbetssvårigheter eller misskötsamhet. Det kan också finnas vägande skäl om förflyttningen beror på orsaker som inte berör den enskilde arbetstagaren personligen, till exempel en större omorganisation. Du skriver att du blir förflyttad på grund av din föräldraledighet, vilket inte utgör vägande skäl. I så fall bryter arbetsgiv­aren mot kollektivavtalet och ska betala skadestånd. Du är också skyddad av föräldraledighetslagen, eftersom en arbetsgivare inte får missgynna en arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet. Arbetsgiv­aren kan då bli skadeståndsskyldig. Du bör snabbt ta kontakt med din lokala fackliga organisation för hjälp.