SVAR: Jag förstår din fråga som att du, när de nya reglerna i semesterlagen trädde i kraft den 1 april i år,  hade en sjukskrivning på deltid. De nya reglerna om hur länge sjukfrånvaro är semesterlönegrundande gäller för dig från den 1 april i år. Det innebär att din frånvaro på grund av sjukdom upphör att vara semesterlönegrundande, eftersom du varit helt eller delvis ­frånvar­ande från arbetet under ett helt intjänandeår utan längre avbrott i frånvaron än fjorton dagar i en följd.
Om ditt intjänandeår löper under tiden 1 april till och med 31 mars påföljande år och du är helt eller delvis frånvarande från arbetet på grund av sjukdom under den tiden, upphör din sjukfrånvaro att vara semesterlönegrundande den 31 mars 2011. Detta om du inte haft längre avbrott i frånvaron än 14 dagar i en följd.