Naturskyddsföreningen har bevakat svensk miljöpolitik i mer än 100 år. Vårt mål är att skydda naturen och dess arter. Vi har varit oerhört framgångsrika. Mycket av politiken inom detta område har haft sin grund i förslag från oss.Forskningen ger oss ett mycket starkt stöd för att skydd av mångfalden av gener, arter och ekosystem är nödvändigt för att kunna öka välfärden för människor över hela vår jord.Vi har i vår presenterat en saklig genomgång av regeringens arbete med naturvården under mandatperioden. Resultatet är nedslående. Ett systemskifte pågår i svensk naturvårdspolitik, från ett naturvårdande till ett produktionsorienterat perspektiv. Det privata ägandet har gått före alla medborgares önskan om att värna naturen för kommande generationer.
Naturvården var eftersatt även under förra mandatperioden. Förändringen har skett både i små ändringar i styrande dokument och i helt nya regler.Det handlar bland annat om skogspolitiken där strävan stärkts att öka virkesproduktionen på bekostnad av naturvården, om budgeten för inköp av mark till naturskydd som räcker till mindre, om strandskyddet som i en lagförändring allvarligt försvagats, om mer jakt och sämre skydd av våra rovdjur och om mindre anslag till ekologisk produktion i jordbruket.Regeringen har konsekvent och allvarligt försvagat skyddet av vår svenska natur. Det är en politik som bygger på okunskap om det väsentliga i att bevara ekosystemen. 
Men det finns ännu tid. Nu står hoppet till att den regering som tillträder i höst, oavsett dess färg, återställer regler och anslag och sedan kraftfullt stärker naturvårdspolitiken. Vi uppmanar därför alla riksdagspartier att klart och tydligt i valrörelsen visa hur den biologiska mångfalden och naturvärdena ska skyddas i framtiden.

Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen

Jonas Rudberg, projektledare för granskningen