SVAR: Från 1 april 2010 gäller följande: Liksom tidigare är frånvaro på grund av sjukdom semesterlönegrundande, om frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 180 dagar eller om frånvaron beror på arbetsskada.Frånvaro på grund av sjukdom upphör att vara semesterlönegrundande när arbetstagaren varit helt eller delvis frånvarande under ett helt intjänandeår, utan längre avbrott i frånvaron än fjorton dagar i följd. Tidsgränsen för oavbruten frånvaro var tidig-are två år och den som var sjukskriven på deltid omfattades inte av någon tidsgräns alls. De nya reglerna innebär alltså försämringar jämfört med tidigare. Om du är sjukskriven på heltid gäller de gamla reglerna för dig även efter den 1 april. Är du där-emot sjukskriven på deltid gäller de nya reglerna från och med den 1 april.