– Huvudskälet är att tydliggöra de normer och värden som bör vara styrande, säger Henrik Kjellberg, politiskt sakkunnig på socialdepartementet.

I ett nytt förslag föreslår regeringen att en nationell värdegrund för äldreomsorgen ska skrivas in i socialtjänstlagen. Syftet med att formulera en värdegrund är att ”tydliggöra att verksamheten inriktas på den äldre personens behov”.
Värdegrunden är tänkt att vara en utgångspunkt för all personal inom äldreomsorgen. Det handlar bland annat om rätten till självbestämmande, gott bemötande, personlig integritet och privatliv.
– Det kan vara självklarheter som att man knackar på dörren innan man går in, säger Henrik Kjellberg.
Är det inte vad man strävar efter inom äldreomsorgen redan i dag?
– Jo, i regel är det så men det finns ingen värdegrund preciserad i uppdraget.
Henrik Kjellberg säger att utbildning och diskussioner i värdegrundsfrågor, normer och etik är något som ofta efterfrågas av personer som arbetar inom äldreomsorgen.
– Det har framkommit i tidigare statliga satsningar, exempelvis i kompetensstegen.

I samma lagförslag finns också ett förslag om att äldre personer ska kunna välja när och hur stöd och hjälp i det egna hemmet ska ges.
– Inom ramen för ett fattat biståndsbeslut ska personen i fråga så långt som möjligt få bestämma själv, själva utförandet ska vara så flexibelt som möjligt. Men det är ingen ökad reglering av vad som gäller i dag utan egentligen bara en förtydligande av lagtexten.

Ett tredje förslag handlar om en lagändring som skulle ge kommunerna befogenhet att lämna kompensation till en enskild person när omsorgen inte har levt upp till vad som utlovats.
– Om en kommun väljer att ha en så kallad lokal värdighetsgaranti för sin äldreomsorg, som tydliggör vad det är för krav man från kommunens sida ska uppnå, kan man kombinera den med en kompensation till enskild person om det skulle vara så att omsorgen inte lever upp till vad som utlovats. Någon befogenhet att ge kompensation har kommunen inte nu, säger Henrik Kjellberg.