Klimatfrågan är en internationell fråga. I Bryssel samlades under ett par dagar representanter för de fackförbund i Europa som verkar inom den livsmedelsproducerande sektorn, (EFFAT) där Kommunal ingår.
Irini Pari, vice ordförande för EUs sociala och ekonomiska kommitté, EESC inledde med att citera Winston Churchill:
– När förändringar väntas, ta dem i handen och hälsa, annars tar de struptag på dig.
– De som jobbar inom den gröna sektorn med matproduktion kan dels bli offer för klimatförändringar men också vinnare om ny teknik används rätt, fortsatte hon.
– Det finns så mycket att göra i bara i Europa, 8 miljoner inom den gröna sektorn saknar jobb, medan det finns 4 miljoner lediga jobb, men arbetsgivarna hittar inte folk att anställda för att de saknar utbildning.

Claire Courteille från världsfacket IFS talade om att miljarder människor över hela jorden påverkas direkt av klimatförändringar och att situationen riskerar att bli värre om inget görs.
– Det finns förhoppningar om nya gröna jobb, där bara biologiska växtskyddsmedel används. Genom att använda biologiskt behandlat utsäde tar man hänsyn både till natur och arbetsmiljö när näringsliv och energisystem ställs om från fossilberoende till förnybar energi, fortsatte hon.
–  Man talar om en ”Green New Deal” och drar paralleller till mobilisering av krigsekonomier efter andra världskriget. IFS har tillsammans med berörda FN-organ utarbetat rapporten ”Green Jobs Initiative” som pekar på stora möjligheter inom förnybar energi, återvinning och reningsteknik.

Flera deltagare pekade också på att omställningen till en klimatvänligare produktion sker till priset av minskade arbetstillfällen.
Det internationella facket driver därför gröna jobb-frågor samtidigt med krav på rättvis omställning för att få omstruktureringar inom olika industri- och energiverksamheter att ske i socialt acceptabla former.

Återvinningsindustri i både Asien och Europa samt framställning av biodrivmedel i Sydamerika bedrivs ofta under dåliga arbetsvillkor. I USA finns flera exempel på kränkning av fackliga rättigheter inom det man kallar den gröna jobbsektorn.
Effats president Bruno Vannoni, sammanfattade:
– Ur facklig synvinkel är det lika nödvändigt att ställa krav på rimliga villkor och kvalitet i arbetet som att välkomna de nya jobben. En hållbar produktion förutsätter ett hållbart arbetsliv.