SVAR: En arbetstagare som beviljats studieledigt och vill avbryta studierna har rätt att återgå i arbete, vilket framgår av 10 § studieledighetslagen. Den rätten gäller även om man har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom.
Arbetsgivaren har också en skyldighet att rehabilitera och att anpassa arbetet till arbetstagar-ens nedsatta arbetsförmåga. Det är arbetstagaren som ensam bestämmer om han eller hon vill avbryta studierna för att återgå i arbete.
Man ska underrätta arbetsgiv-aren om detta, men arbetsgivaren är inte skyldig att låta arbets-tagaren återgå tidigare än två veckor efter det att underrättelsen togs emot. Om ledigheten varat mer än ett år är denna tid en månad.
Är arbetsgivaren bunden av kollektivavtal och tvist uppstår om rätten till återgång i arbete kan facket lägga ett så kallat tolkningsföreträde. Det innebär att fackets mening gäller tills dess att en domstol prövat tvisten. Min bedömning är att du har rätt att återgå i arbete och att arbetsgivaren bryter mot studieledighetslagen genom att neka dig detta.
Du bör snarast kontakta din lokala fackliga organisation.