Vänsterpartiet gör i årets skuggbudget en 10-årig satsning med sammanlagt 4 miljarder till äldreomsorgen och 2 miljarder till handikappomsorgen för kompetensutveckling. Den tyngsta kostnaden när personal ska utbildas är kostnaden för vikarier därför vill vi dessutom återinföra utbildningsvikariaten.  Självklart ska validering användas så att all den kunskap omsorgens personal har tillgodoräknas.
Det här står i skarp kontrast till den borgerliga regeringens politik där utbildningsvikariaten genast avskaffades efter valsegern och Kompetensstegens miljard inte följdes upp med några nya pengar.

Idag saknar i genomsnitt 36 procent av undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen omvårdnadsprogrammet. Sämst ser det ut inom hemtjänsten och skillnaderna mellan olika kommuner är stora. Av dem som nyrekryteras saknar 42 procent omvårdnadsutbildning. Det finns också ett mycket stort behov av kvalificerade påbyggnadsutbildningar när det gäller till exempel demenssjukdom, rehabilitering och palliativ vård. Äldre kvinnor och mäns vistelse på sjukhus har blivit allt kortare och allt mer av vård, omsorg och medicinska insatser tas om hand av den kommunala äldreomsorgen. Ska äldreomsorgens personal få den status de förtjänar kan det inte fortsätta att se ut så här.

Vänsterpartiet anser att handikappomsorgen är klart eftersatt när det gäller statliga insatser för kompetensutveckling. Detta är desto märkligare eftersom området spänner över livsperspektivet 0-100 år och uppvisar en mångfald av behov och komplexitet. Men det har förutom till psykiatrin, inte riktats några statliga pengar för kompetensutveckling hit.
Detta trots att verksamheten har vuxit och förändrats. Från tidigare fokusering på vård och omvårdnad har en tydlig förskjutning skett till ett mer habiliterande, rehabiliterande, socialt och pedagogiskt synsätt. Det handlar om att utifrån den enskildes förmåga stödja till delaktighet och självbestämmande. Självklart ska också handikappomsorgen ha en långsiktig satsning på kompetenshöjning. Personalen har ofta med sig viktiga kunskaper och erfarenheter men saknar alltför ofta utbildning om funktionsnedsättningar. Det finns också ett stort behov av kontinuerlig kunskapshöjning och fortbildning inom flera olika områden.
Personalen är den viktigaste resursen för en bra handikapp- och äldreomsorg. Nu vill vi satsa på dem.

Elina Linna och Eva Olofsson
riksdagsledamöter för vänsterpartiet