Attendo tog över verksamheten 1 april. Hon säger att vissa anhöriga har utryckt oro för förändringen.
– Under sommaren har vi haft fler timanställda medarbetare  på det aktuella  våningsplanet, vilket kan ha bidragit till oro hos vissa anhöriga.

Hon påpekar att Attendo har genomfört en rekryteringsinsats och känner stor tillförsikt –  personalkontinuiteten  kommer att bli bättre.  
– Vad gäller bemanningen har vi sedan starten följt anbudet och haft  täta uppföljningar med stadsdelsförvaltningen.

När det gäller de
fallolyckor som beskrivs har det inte förekommit någon ökning under den aktuella perioden, enligt henne.
–  Vi arbetar med att förebygga olyckor för att minimera äldres fallskador och kommer att se till  alla medarbetarna  får utbildning och information i  fråga om detta, men även i andra viktiga delar som berör vårt kvalitetsarbete.