Biogas gjord på avfall och restprodukter från skogen skulle kunna ersätta 900 000 personbilar som drivs på bensin. Det motsvarar 10,6 TWh (Terrawattimmar).
Idag får man bara ut 1,3 TWh genom att ta tillvara metangasen som uppstår när biologiskt avfall bryts ner.
Branschföreningarna Avfall Sverige och Gasföreningen avkrävde svar från de politiska partierna under ett av seminarierna under Almedalsveckan. Alternativa bränslen för bilister har nästan blivit detsamma som etanol, och biogas behöver produktionsstöd för att komma ikapp.

Det finns många goda skäl, förklarade branschen: Man slipper metanutsläppen som påverkar klimatet, man ersätter fossila bränslen liksom konstgödsel, eftersom slutprodukten blir ett utmärkt sådant. Sverige skulle kunna nå högre än EU:s klimatmål 10 procent förnyelsebara drivmedel 2020, om biogasen utnyttjades.

Siffror som presenterades på seminariet visar att man kan minska 2,8 miljoner ton utsläpp av koldioxid årligen om man utnyttjar det avfall vi har, med dagens teknik. En bil som drivs med biogas minskar utsläppen av koldioxid med 85 procent, jämfört med en bensindriven.
Ändå förklarade både branschföreträdare och de närvarande politikerna att det främst var bussar och stora fordon, som i första hand borde drivas med biogas.

Sofia Arkelsten (m), ledamot i riksdagens Miljö- och jordbruksutskott, gav inget svar på om regeringen kommer att satsa på biogasen i sin klimatproposition som väntas komma vid årsskiftet:
– Vi politiker ska vara teknikneutrala, men det finns en positiv syn på biogasen. Det finns så många fördelar med biogasen att det inte borde behövas statligt stöd.

Ilmar Reepalu (s), kommunstyrelsens ordförande i Malmö, menade att det krävs samverkan och storskalighet om det ska bli ett bra resultat.
– Det är dumt med den motsättning som nu målas upp mellan fossilgas och biogas, och försöken att stoppa marknaden som vill bygga ut fossilgasledningar. Vi ska se utbyggnaden av de ledningarna som ett steg på vägen. Tekniken går att använda för biogas, och i Malmö växlar vi successivt över från fossil gas till biogas.
Han efterlyste också en viss eftertänksamhet, när biogasen ska utnyttjas.
– Vi måste se riskerna med att rensa skogen från stubbar och det som kallas restprodukter – som har ett oerhört värde för mångfalden och ekosystemet. Så att vi inte sitter här om tio eller tjugo år och diskuterar de nya problem vi har skapat.

Biogas är i princip metangas, och bildas då biologiskt avfall bryts ned. Det kan utvinnas på deponier, soptippar, och vid reningsverk.
Fossilgas, kallas också naturgas, och är också metangas, men hämtas ur gasfyndigheter i jorden, eller vid oljeutvinningen.