Att hög ljudnivå i förskolan skapar stress och hörselskador har många barnskötare och förskollärare upplevt under årtionden. Inte minst blev det påtagligt när barngrupperna utökades kraftigt på 90-talet. Kommunalarbetaren har också tidigare beskrivit tillfälliga baracker som blivit permanenta förskolor med bullerproblem.

Hälften av alla kvinnor som anmäler arbetsskador på grund av buller jobbar på en förskola eller grundskola.
– Vår enkät i förskolorna visar att drygt 40 procent av personalen och barnen besväras mycket av buller. Det finns därför all anledning att vidta åtgärder, säger arbetsmiljöingenjör Ola Mossberg i Huddinge.
En arbetsgrupp med verksamhetschef, arbetsmiljöingenjör, huvudskyddsombud, hörselpedagog och representant från förskolechefsgruppen ska arbeta vidare med ett handlingsprogram.
Ola Mossberg pekar på att ljudabsorbenter, som alltså fångar upp och dämpar buller, mjuka mattor, mjuka leksaker, ljuddämpade bord är några praktiska saker som kan hjälpa en bit på vägen.

I Umeå har det startats ett forskningsprojekt med 16 förskolor. Man ska undersöka betydelsen av utformning av lokaler och inventarier såväl som storlek på barngrupper och pedagogik.
Kommunen har lokalt gjort mätningar och hälsoundersökningar som ger en mörk bild av förskolans ljudmiljö. Miljön är bullrigare än på andra kommunala arbetsplatser.
– Vi vet att det går att minska bullret, men nu blir det vetenskapligt undersökt vilka metoder som är bäst, säger Lennart Jonsson, utvecklingsledare på Umeå för- och grundskoleförvaltningen.
I ett första mindre projekt har fyra förskolor redan försökt minska bullret bland annat genom att justera pedagogiken. Det gjordes en del renoveringar i lokalerna och utbyte av möbler. Ljuddämpande bordskivor visade sig ha en stor effekt. Sådana ska nu köpas in till alla förskolor.

I det stora forskningsprojektet ska man göra olika förändringar på olika förskolor för att se på effekten av varje åtgärd. Forskarna vill bland annat minska barngrupperna i en förskola. Men det är oklart om det blir så eftersom det kostar en del pengar.
Det är forskare från Gävle Högskola och Mittuniversitet i Sundsvall som via medel från AFA Försäkring ska genomföra projektet.