Den europeiska dimensionen präglar många av de frågor som ska diskuteras där.
LO–ordföranden Wanja Lundby–Wedin är även ordförande i Europafacket. John Monks framhöll hennes och LO:s betydelse för den fackliga rörelsen i Europa och världen.

Han sa att Lavalmålet skickade chockvågor genom hela den fackliga världen i Europa, det mål där EG–domstolen underkände Byggnads fackliga blockad av ett lettiskt skolbygge i Vaxholm där entreprenören vägrade att skriva på svenskt kollektivavtal.
Även domstolens domar i Vikingmålet och Rüffertmålet, som också handlade om rätten att kräva kollektivavtal, visade att den fria rörligheten för företagen i EU är viktigare än löntagarnas rättigheter enligt John Monks.
– EU–kommissionen har sagt att på samma sätt som tre svalor inte gör en sommar, innebär de här tre fallen inte att man lagt fast att grundläggande rättigheter ska vara underordnade den fria marknaden. Men när vi frågar hur många svalor som gör en sommar får vi inget svar.

John Monks sa att det är bra att Sverige försöker rädda den svenska kollektivavtalsmodellen. Men han tillade att Lavalmålet också måste ha en europeisk dimension.
– Vi vill att en social skyddsklausul ska läggas till som ett protokoll till de europeiska fördragen, tillsammans med ett reviderat utstationeringsdirektiv.
Detta direktiv talar om vilka löne–och anställningsvillkor som ska gälla för anställda som tillfälligt arbetar i ett annat EU–land.
John Monks sa att Europafacket försöker utnyttja debatten om Lissabonfördraget, förslaget till ny EU–grundlag, för att samla politiska åtaganden från Europarlamentet, EU:s ministerråd och kommissionen om att de ska stödja behovet av ett sådant protokoll.

Trots bakslagen för Europafacket i EG–domstolen tycker John Monks att fackföreningsrörelsen i Europa har gjort framsteg under det senaste året.
– Offensiven i lönefrågor håller på att ge resultat. Vägen ligger nu öppen för en snar överenskommelse om jämlikhet för anställda i europeiska bemanningsföretag. Vi driver en kampanj för starkare företagsråd. Det finns 800 sådana i Europas största multinationella företag.
John Monks sa att Europafacket arbetar för den nordiska modellen av ”flexicurity” så att förändringar kan accepteras om de är förenade med garantier om att de som påverkas känner social trygghet.
– Sverige har varit ett av de relativt få länder som inte haft någon betydande facklig tillbakagång. Men ni har ändå inte varit immuna mot den press vi alla mött.

John Monks varnade för att globaliseringen leder till en växande makt för finanskapitalister. Konkurrensen med länder i Asien som kan producera till lägre löner och kostnader samt en ökad invandring i EU–länderna riskerar enligt honom att öka rasismen och främlingsfientlighet.
Men John Monks sa i sitt tal att det fackliga svaret måste vara att stödja globaliseringen.
– I hundratals år har vi i Europa levt gott på den övriga världens bekostnad. För mindre än 100 år sedan fanns det bara sex länder i världen som inte var europeiska, europeiska kolonier eller före detta kolonier. Så när vi européer klagar över att andra inte klarar sig bättre kan man i dessa delar av världen inte se det som annat än grovt hyckleri.