På det sättet griper den lokala demokratin in i kärnan av medborgarnas liv. Som barn och äldre, som sjuk och anhörig använder alla sig av kommunernas resurser och påverkas av deras beslut.
Men vem är det egentligen som beslutar?

De svenska kommunerna har bytt utseende. I början av femtiotalet var kommunerna små och de förtroendevalda många. Den kommunala byråkratin var mindre än antalet medborgare som engagerade sig politiskt i sin hembygd. Idag är kommunerna stora och de förtroendevalda en knapp fjärdedel så många. De kommunala tjänstemännen däremot har fyrdubblats under samma tid.

Professor Stig Montin på Örebro Universitet menar att det är tydligt att politikernas direkta inflytande över de verksamheter de är satta att besluta om har minskat.
– För tjugo och trettio år sedan lade sig politikerna i verksamheterna betydligt mer än idag, trots det finns det i den allmänna debatten en bild av att politikerna lägger sig i för mycket.
Det är ingen rimlig kritik, menar Stig Montin. Sedan början av nittiotalet har politikernas makt påtagligt förskjutits till tjänstemännen. Genom att beslutsrätt och maktbefogenheter har förflyttats till professionen har också partierna och de förtroendevalda fått allt svårare att agera.
– Det som är kvar hos politikerna blir konflikthantering och beslut om besparingar och det betraktas som lite smutsig verksamhet som man gärna skyfflar åt sidan.

Stig Montin menar att det nog blir svårt att vända på trenden med allt större makt åt tjänstemännen och allt mindre åt politikerna.
– Jag kan inte se några tecken på att denna utveckling skulle vända. Men en liten motkraft kanske finns i att allt fler medborgare vågar ifrågasätta höga chefer, rektorer och läkare. Det blir nog hos de nya sociala rörelserna och medborgarna själva man får hoppas att motkraften startar.

Fackföreningsrörelsen spelar på detta sätt en otroligt viktig roll i att bibehålla en demokratisk process i kommunerna.

Kommunfullmäktige ledamöter och kommunala tjänstemän.

År – Fullm. led / Tjänstemän

1952 – 32983 / 39000

1972 – 18327 / 103000

2002 – 12274 / 190000

(Fakta: SKL och SCB)