Kommunens äldreomsorg riskerar att bli helt utkonkurrerade av privata vårdbolag i Linköping.
Över hälften av hemtjänsten och äldreboenden är redan i privat regi. Därför ser kommunen över hela sin organisation för att klara sig bättre i konkurrensen. Totalt riskerar 100 – 140 anställda i kommunen att förlora jobben, från ledning och administration till anställda på arbetsplatserna.

Vårdbiträden/undersköterskor i hemtjänst har haft 35 timmars arbetsvecka sedan 1990 och avstod då från ett löneutrymme. Nu går de upp till 37 timmars arbetsvecka. Det är den arbetstid som de privata arbetsgivarna har. Två timmars ytterligare arbetstid förbättrar kommunens konkurrenssituation. I praktiken innebär det en besparing på 16 heltidstjänster.
De anställda var en gång i tiden glada när de fick 35 timmars arbetsvecka.
Undersköterskan och arbetsplatsombudet Christina Holmgren säger dock:
– Visst var det bra med den kortare arbetstiden, men nu är läget annorlunda. Det är positivt att beslutet tas nu och att vi får ersättning för den förlängda arbetstiden.

Hittills har vårdbiträdena, när de gått över till en privat arbetsgivare, efter ett års tid, fått gå upp till 37 timmar utan någon kompensation för detta.
Kommunen kompenserar vårdbiträdena med en löneökning på 5,7 procent för att de får arbeta två timmar längre. Tjänar man exempelvis 18 000 kronor blir det en ökning med cirka 1026 kronor.
Per Petersén, utförardirektör i Linköping, är orolig över den starka prispressen vid upphandlingarna. Nio vårdboenden ska upphandlas inom kort.
– När det är lägsta pris som avgör får det följder, säger han. Anbud som erbjuder hög kompetens och tillräcklig bemanning har svårt att hävda sig, enligt honom.
Allt fler kommuner inför nu ett fast pris, vilket han tycker är bättre för då får kvalitén större betydelse.

54 procent av hemtjänsten och mer än hälften av vårdboendena i Linköping drivs privat. Mest omsorg har Attendo och Carema.