Enligt lag ska vårdgivaren se till att hygienen håller god standard. Men rutinerna brister både inom primärvården, intensivvården och inom annan sjukhusvård.
Socialstyrelsen är kritisk på en rad punkter. Trots engagerad personal görs ofta avsteg från basala hygienrutiner vid vård och undersökning av patienter. Vanligt är att använda rockar med långa ärmar och ha på sig armbandsur och smycken.

En förklaring kan vara stress tror undersköterskan Anette Östensson som arbetar på Thorax Grön vid Norrlands Universitets sjukhus.
– Arbetsbördan har ökat, det är färre i personal och fler patienter. Alla vill ge så god vård som möjligt. Då finns risk att man missar hygienen och går från en säng till en annan utan att byta förkläde, säger Anette Östensson som också är ledamot i Kommunals branschråd för hälso- och sjukvård.

Viktigt är anser hon att man kan påminna varandra om man glömt byta rock eller har smycken på sig. Ett sådant klimat råder på hennes arbetsplats.
Socialstyrelsen konstaterar att färre än hälften av slutenvårdsenheterna har någon egenkontroll av hur vårdrelaterade infektioner kan förebyggas.
Endast en tredjedel av dem som granskats registrerar regelbundet vårdrelaterade infektioner. Sällan rapporteras avvikelser.
Experter på vårdhygien finns. Men Socialstyrelsen vill se fler hygienombud i primärvården.

Anette Östensson anser att arbetsledningen har stort ansvar.
– Det gäller att arbetsledaren är insatt i hur viktigt det är med skydds- och hygienronder. Att genomföra dem utan chefer är svårt.
Nyanställda får ofta en genomgång av hygienrutiner, ett undantag är läkarna som också får sämre fortbildning. Socialstyrelsen utgår nu från att förbättringar vidtas.