SVAR: Det finns inga bestämmelser om arbetsskyldighet i lagen.
Av domar från Arbetsdomstolen framgår att arbetsskyldigheten
styrs av det enskilda anställningsavtalet och av kollektivavtal.
Detta gäller också den geografiska arbetsskyldigheten. Om inget annat uttryckligen sägs i ditt enskilda anställningsavtal eller i kollektivavtal, är min bedömning att du är arbetsskyldig på samtliga arbetsgivarens arbetsplatser inom äldreomsorgen, på normalt pendlingsavstånd.
Men när man tar ställning till vad som är normalt pendlingsavstånd måste man beakta att du saknar körkort och bil. Du måste ju ha möjlighet att ta dig till arbetsplatsen på rimlig tid! Enligt 5 § jämställdhetslagen är arbetsgivaren skyldig att underlätta för arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap. Jag föreslår att du tar kontakt med din lokala fackliga organisation. Genom förhandling med arbetsgivaren bör man kunna få till stånd en rimlig arbetssituation för dig.