Arbetstiden blir max 48 timmar per vecka i genomsnitt. Då räknas även jour och bakjour in. Det krävs minst 11 timmars dygnsvila mellan arbetspassen. Minst en dag i veckan ska vara ledig.

EU har velat ändra det nuvarande direktivet som antogs 1993 sedan EG–domstolen slagit fast att även jour då arbetstagaren sover ska räknas som arbetstid. Detta hade inte medlemsländerna eller kommissionen tänkt sig från början.

Sverige och andra länder menar att domstolens tolkning leder till stora problem inom vården. Där är det vanligt att läkare har två arbetspass med jour emellan.

Många lokala arbetstidsavtal som bygger på individuella önskemål och lösningar måste nu göras om för att inte bryta mot direktivet. Fler personal kan behöva anställas vilket blir för dyrt enligt landets kommuner och landsting.

Striden om det nya arbetstidsdirektivet gäller framförallt möjligheten till undantag från taket på max 48 timmars veckoarbetstid. Storbritannien har i dag ett sådant undantag och vill behålla det. De har stöd av Tyskland och flera av de nya medlemsländerna. Frankrike, Spanien, Italien, Grekland och Cypern vill få bort undantaget, eller att åtminstone tidsbegränsa det.

Sverige har ännu inte i lag genomfört direktivet från 1993. Det kommer en sådan lag från årsskiftet. Den bygger på domstolens tolkning om att jourtid är arbetstid.
Regeringen vill ändå att det som nu ska vara möjligt att i kollektivavtal mellan fack och arbetsgivare komma överens om egna arbetstidsmodeller som avviker från reglerna i direktivet.

EG–kommissionen anser att 23 av EU:s 25 medlemsländer, däribland Sverige, bryter mot det nuvarande arbetstidsdirektivet och hotar med att anmäla dessa länder till EG–domstolen.

Även om EU senare i år lyckas enas om ett nytt direktiv så kommer den svenska lagen som inför nuvarande arbetstidsdirektiv att börja gälla från årsskiftet. Några ändringar hinner inte göras.

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin säger att han inom några veckor kommer att kalla arbetsmarknadens parter till överläggningar. Han ska också försöka förklara för kommissionen hur den svenska modellen fungerar där parterna så långt det är möjligt kommer överens i kollektivavtal om arbetsvillkoren.

Littorin hoppas att kommissionen ska acceptera att den svenska modellen ska få fortsätta att gälla även när det gäller arbetstider.