Antalet äldre som är i behov av vård och omsorg kommer att öka inom de kommande tio åren, likaså antalet svårt sjuka och dementa. Detta eftersom befolkningen blir allt äldre. Staten ska gå in och stödja utvecklingen av äldreomsorgen när kommuner och landsting ensamma får svårt att räcka till, lovar Ylva Johansson.

Det är utöver den satsning på en miljard kronor som redan har kommit igång under namnet Kompetensstegen, som är en vidareutbildning genom jobbet.

— Äldreomsorgen behöver utvecklas och till det behövs en långsiktig satsning. De behov som finns i äldrevården går inte att fixa på ett eller två år. Därför jobbar vi med en tioårig utvecklingsplan för äldreomsorgen, säger Ylva Johansson, vård och äldreomsorgsminister.

— Det finns behov av en generell kvalitetshöjning inom äldreomsorgen. Dessutom bör personalen få chansen att utvecklas framförallt i vården och omsorgen av de multisjuka äldre och inom demensvården, säger Ylva Johansson.

Kompetenshöjning av äldreomsorgspersonalen är, enligt Ylva Johansson, den viktigaste delen också i utvecklingsplanen som ska sträcka sig över de kommande tio åren.

Kommuner och landsting har tidigare efterlyst stöd för att kunna skicka personal på längre utbildningar och anställa vikarier under den tiden. De 10 000 vikarieplatserna per år under två års tid med början 2006 är ett sätt att bygga vidare på Kompetensstegen. Utbildningsvikariat innebär att den arbetslösa ska komma in på ett sex månaders vikariat och om studierna kräver längre tid ska det tas in en ny vikarie efter sex månader. Därmed klaras två saker upp påpekar Ylva Johansson. Det första är att personal utan utbildning får en chans att utbilda sig till undersköterskor, och undersköterskor vidareutbildas. Det andra är att ny personal rekryteras till äldreomsorgen.

— För att utbilda och vidareutbilda personal behöver vikarier anställas. Staten går in från och med början på 2006 och betalar när en anställd inom äldreomsorgen går in på en reguljär utbildning.

Vidare vill Ylva Johansson utveckla ett nationellt kompetenssystem som värderar hela äldreomsorgen istället för att enskilda kommuner eller arbetsgivare utvecklar sina egna kompetenstrappor.

— Jag vill se möjligheter till att vidareutvecklas. Den enda karriärmöjligheten för undersköterskor ska inte vara att utbilda sig till sjuksköterskor. Utan man ska kunna specialisera sig som undersköterska.

Alla kan inte ha all kompetens med tanke på de krav som finns inom äldreomsorgen. Men med Ylva Johanssons förslag ska undersköterskor kunna bli specialister i exempelvis i demensvård, diabetesvård, vård av multisjuka, vård i livets slutskede och vård av strokepatienter.

Ylva Johansson framhåller också vikten av att ta vara på den kunskap personal utan undersköterskeutbildning har. Det måste finnas fler vägar till fullkompetens. Alla kan inte sätta sig i skolbänken igen och då menar hon att ett valideringssystem kan utvecklas för dem som har jobbat länge.

Ylva Johansson säger, i den kommande utvecklingsplanen, nej till statligt subventionerad hemhjälp för äldre. Däremot tror hon på att utveckla ett system där alla som har fyllt 70 år kan köpa tjänster till en låg kostnad via sin kommun. Förslaget mötte stark kritik från borgerligt håll och det finns också förbud inom EU mot åldersrelaterad hjälp.

— Vi tittar bland annat på Kommunals försök i Örebro. Men skattesubvention för tjänst i andras hem är jag emot. Borgarna vill ha ett systemskifte men jag är ute efter en mellanform.

Plusjobben som Göran Persson pratade om i sitt sommartal i Björkvik ser Ylva Johansson som ett sätt att öka personaltätheten inom äldreomsorgen.

— Plusjobben är en åtgärd på några år, som vänder sig till de arbetslösa som kommer att avlasta personalen när den personaltäthet som behövs inte finns. Det kommer att påverka vården positivt.

Att finansiera en tioårig utvecklingsplan kan kräva nya skatter, påpekar Ylva Johansson. Vårdskatten, ett socialdemokratiskt förslag som inte har preciserats ännu, är något Ylva Johansson säger kunna tänka sig för en bra äldrevård.

— Vi är beredda att satsa på äldreomsorgen men är inte beredda att sänka skatterna. Tvärtom är vi beredda att höja skatterna. Det är så vi ser på finansieringen av äldreomsorgen. 

Johanssons tioårsplan

• Bygger vidare på Kompetensstegen 1 med fler satsningar på utbildning och vidareutbildning av vårdbiträden och undersköterskor.

• 20 000 utbildningsvikarier som staten bekostar under två års tid med början 2006.

• Nationellt kompetenssystem för undersköterskor.

• ”Plusjobb” där arbetslösa ska gå in och arbeta som extra resurs inom vården.