Sammanställningen av landets alla kommuners kostnader visar att äldreomsorgen förra året kostade 78,3 miljarder. Det är 2,6 miljarder mer än året förut. En ökning med 3,4 procent. Men kostnadsökningen beror
med stor sannolikhet på höjda löner och priser. Någon tillväxt räcker inte de pengarna till.

Konjunkturinstitutet räknade i sin senaste rapport med att priser, löner och andra kostnader fördyrade kommunal verksamhet med 4,5 procent.

Som framgår av tabellen ligger förutom äldreomsorgen också skolan klart under 4,5 procent.

Förskolan hade en liten tillväxt. Men mest ökade, liksom tidigare år, omsorgen om funktionshindrade. Det handlar främst om stöd, service och assistans som den funktionshindrade har rätt till enligt LSS och LASS.

2002 – 2003

Gymnasieskola, komvux 2,7 %

Äldreomsorg 3,4 %

Grundskola, förskoleklass, särskola 3,4 %

Individ- och familjeomsorg 4,4 %

All verksamhet 4,9 %

Förskola, skolbarnsomsorg 5,7 %

Vård och omsorg, funktionshindrade 9,8 %