Samtidigt är det ett bekymmer att välfärdstjänsterna blir dyrare, i förhållande till industrivaror, eftersom kommunernas skatteinkomster sjunker. Industrin betalar en del av löneökningarna med förbättrad produktivitet. Barn och gamla är inga industriprodukter och offentliga sektorn är ingen fabrik.

Men ska lönerna öka måste kommunintäkterna också göra det. Annars väntar nya sparpaket. Även i offentliga sektorn finns utrymme för förbättringar, framhåller Kommunal i sin lönepolitiska rapport. Bättre arbetsorganisation, utbildning och ny teknik kan ge fler och bättre tjänster utan att någon behöver ”springa fortare”.

Andra sätt att klara välfärden är:

• Skatte- och avgiftshöjningar

Inkomstskatten, särskilt kommunalskatten, och sociala avgifter, särskilt arbetsgivaravgifterna, svarar för drygt två tredjedelar av Sveriges totala skatteinkomster. Skatternas andel av produktionsresultatet är i Sverige drygt 50 procent, vilket är högst i världen. Att höja mera kommer att bli svårt, med tanke på internationaliseringen av ekonomin och trycket från omvärlden, där skatterna sänks.

Avgiftshöjningar kan bli vanligare i framtiden, om skattepengarna inte räcker. Det drabbar främst dem som har det dåligt ställt.

Så det finns bättre lösningar:

• Bekämpa ohälsan

Vår sjukfrånvaro hotar hela välfärdssystemet samt ökar risken för konflikter på arbetsmarknaden, varnar Medlingsinstitutet.

Ohälsan kostar i dag 100 — 120 miljarder per år. Om vi får ner sjukkostnaderna med 10 procent så sparar vi alltså 12 miljarder på ett enda år!

• Fler arbetade timmar i ekonomin

Arbete ger välstånd i form av ökade skatteinkomster. Antalet arbetade timmar avgör hur mycket välfärd och höga löner vi har råd med i offentliga sektorn.

Men antalet arbetade timmar per person i arbetsför ålder var 2003 nästan lika lågt som under lågkonjunkturen på 90-talet. Under flera år har medelarbetstiden per sysselsatt sjunkit — delvis på grund av den ökade sjukfrånvaron, men även för dem som är i arbete.

Fler arbetstimmar gör det lättare att lösa ett av Sveriges svåraste lönebildningsproblem, nämligen att klara lönehöjningsbehoven för personalen i den skattefinansierade kommun- och landstingssektorn, anser Medlingsinstitutet.

Välfärden och resurserna till den offentliga sektorn avgörs helt av hur vår sysselsättning utvecklas och hur framgångsrikt vi bekämpar ohälsan, säger Kommunal i sin välfärdsrapport till kongressen i juni. Och visst är det så. Ger vi fler av de 850 000 personer som idag står utanför arbetsmarknaden en chans, så ökar välfärden för medborgarna och reallönerna för kommunalarna.