Värdegrund. 1 400 medarbetare inom Äldre och handikapp, politiker i kommunstyrelsen samt tjänstemän och chefer på alla nivåer arbetar tillsammans fram en värdegrund för kommunens arbete. Det handlar om ledarskap, organisation och arbetsklimat.

Hälsobokslut. Genom samtal, enkäter och statistik över sjukfrånvaron ska kommunen få en tydlig bild av hälsoläget bland personalen.

Hälsoutvecklare. Fyra heltidsanställda hälsokonsulenter ska hjälpa enskilda med rådgivning, viktminskning och träning i grupper för bättre hälsa.

Årlig dialog. Varje år ska personalen få berätta hur de upplever sitt arbete. Politikerna ska få en bättre bild av hur personalen har det på jobbet. Både möten och enkäter ska användas.

Schemalagda arbetsplatsträffar. Ungefär varje månad ska alla anställda få möjlighet att diskutera problem på arbetsplatsen med sina chefer. Denna tid ska vara schemalagd och inte ägnas åt information som rör vårdtagare.

Åtgärdsplaner. Alla arbetsplatser ska ha åtgärdsplaner för saker som inte fungerar. Bra åtgärdsplaner ska samlas in för att ge andra arbetsplatser goda idéer för förbättringar.