I ett första skede vill arbetslivsminister Hans Karlsson att de offentliga arbetsgivarna, stat, landstingen och kommunerna, ska betala mellan 15 och 50 procent av sjukpenningen.

— Sjuktalet är högre i offentlig sektor och det är angeläget att börja där.

I längden vill man att reformen ska gälla alla arbetsgivare, också de privata. Som kompensation ska arbetsgivaravgiften sänkas mellan 0,75 och 2,5 procentenheter.

Hans Karlsson medger att det finns en risk att arbetsgivare undviker att anställa personer som man misstänker löper större risk att bli sjuka.

— Det finns en risk men den beror på kostnadsläget, säger han.

Förslaget ska nu ut på remiss.

— Jag vill avlyssna opinionen, partierna och arbetsmarknadens parter.

Ett annat förslag mot ohälsan är att sjukersättning, det som förut kallades förtidspension, ska beviljas för högst tre år i taget. Undantag ska göras för personer över 60 år.

Hans Karlsson betonar som tidigare att deltidssjukskrivningar ska vara normen, på det sättet kan den sjukskrivna undvika att bli isolerad och behålla kontakten med jobbet. Karlsson vill att tonvikten i regeringsarbetet ska ligga på förmågan att arbeta, inte oförmågan.

Om sjukperioden är längre än åtta veckor ska försäkringskassan få möjlighet att rådfråga en försäkringsläkare. Det är dock inget tvång, men ska göras om beslutsunderlaget från den första läkaren anses otillräckligt för att bedöma förmågan att komma tillbaka till jobbet.

Regeringen vill också satsa på fler försäkringsläkare, 100 nya ska anställas.

Målet är att förslagen ska kunna klubbas av riksdagen redan i vår och börja gälla från och med 1 juli.

LO är kritiskt till mycket av idéerna och menar att det saknas åtgärder för bättre arbetsmiljö.

— Förslagen angriper inte roten till den höga sjukfrånvaron, säger Ulla Lindqvist, LO:s andre vice ordförande. Vi är inte negativa till ekonomiska drivkrafter för att minska sjukfrånvaron men dessa måste medföra konkreta åtgärder på arbetsplatsen.