Förbundsledningen vill inte kommentera resultatet som blir vägledande för Kommunals ställningstagande vid förbundsmötet i slutet på maj. Men det kan bli svårt att dra entydiga slutsatser av medlemmarnas svar.

Majoriteten, 53 procent, av Kommunals medlemmar instämmer helt eller delvis i att välfärdstjänster också ska kunna utföras av privata företag om man följer de regler som politiker satt upp.

Samtidigt anser 79 procent att Kommunal ska lägga stort krut på att alla välfärdstjänster ska drivas offentligt.

Komplicerar bilden ytterligare gör det faktum att 63 procent av de som svarat anser att Kommunal ska satsa på att alternativa driftsformer för att välfärdstjänster utvecklas.

Över en tredjedel, 36 procent, av kommunalarna instämmer i enkätens påstående att privata företag som utför välfärdstjänster också måste få gå med vinst. Men motståndet är större, 41 procent tar avstånd från vinstintresset. Påfallande många, 24 procent, kan/vill inte ta ställning över huvud taget när det gäller vinstbiten. Samma tveksamhet återkommer i de flesta av de ideologiskt laddade frågorna i formuläret.

Det råder störst enighet bland medlemmarna i det som är mer okontroversiellt. 100 procent anser att Kommunal i sin verksamhet ska satsa på bättre löner och arbetsvillkor samt bättre möjligheter för medlemmarna att utvecklas i jobbet.

Regionalt är motståndet mot privata inslag i välfärden störst i Älvsborg och Skaraborg. Dessa två avdelningar tillsammans med avdelning Väst är de enda som samlar en majoritet mot vinst. På Gotland och i Uppsala, Sörmland och Östergötland ger merparten av medlemmarna klartecken för privata inslag.

Det var fler ”vanliga” medlemmar än förtroendevalda som besvarade rådslagsfrågorna. 51 procent var utan fackligt uppdrag av dem som svarade.

Resultatet av rådslaget ska under den här veckan ut på en slags miniremiss. I varje avdelning ordnas så kallade fokusgrupper bestående av cirka 30 medlemmar och förtroendevalda på varje ställe som ska ges tilfälle att granska siffrorna och ha synpunkter på slutsatserna.

Förbundet skriver sedan en ny rapport som ska läggas fram på förbundsmötet i Borlänge den 29-30 maj.