Det är i grunden bra att Kommunal har agerat för att titeln som undersköterska ska skyddas. Den kravbeskrivning som Socialstyrelsen har satt upp måste dock kritiseras starkt.

Att underkänna tidigare godkända utbildningar vittnar om förakt mot såväl det tidigare utbildningssystemet som mot den individ som förlitat sig på det och dennes faktiska kompetens, förvärvad i mångårig anställning. 

Socialstyrelsen måste motivera tydligare

När Socialstyrelsen nu dömer bort vissa examinerade undersköterskor så anser man sig inte heller behöva informera om den kunskapsmässiga anledningen utan hänvisar enbart till att det saknas ett numeriskt antal poäng. 

Såvitt jag vet så är Socialstyrelsen en myndighet och förvaltningslagen gäller. Den innebär att en myndighet alltid måste motivera sina beslut. Det är då viktigt att adressaten förstår hur myndigheten har resonerat. Då räcker det inte att enbart ange att xx poäng saknas, i motiveringen måste anges vad som saknas i kunskaper.

För mig är det besynnerligt att inte Kommunal uppmärksammade de negativa konsekvenserna av Socialstyrelsens regelsystem angående yrkestiteln inför tillkomsten av detta och agerade mot det.

Att inte godkänna tidigare examina enligt ovan kan jämföras med att körkort förvärvat för xx år sedan inte skulle vara giltigt i dag på grund av nya körkortskrav i dag.

En annan jämförelse – en universitetsexamen för xx år sedan skulle inte berättiga innehavaren att arbeta i sin nuvarande funktion med motivering att det saknas ett antal poäng jämfört med dagens utbildning. 

För mig är det besynnerligt att inte Kommunal uppmärksammade de negativa konsekvenserna av Socialstyrelsens regelsystem angående yrkestiteln inför tillkomsten av detta och agerade mot det.

Nu kan ändå Kommunal göra en insats för sina drabbade medlemmar genom att avkräva Socialstyrelsen klar information angående orsakerna till avslag.

Risk att kompetent personal slutar

Sveriges kommuner och regioner behöver all personal som ställer sig till förfogande. Vi läser ofta i media att behovet av undersköterskor är stort. Att då, i Socialstyrelsens anda, riskera att ett stort antal kompetenta människor avslutar sina anställningar är minst sagt dumt.