Personalbrist i kommunerna


Övertid i kommunerna


Så gjorde vi

Alla 290 kommuner fick enkäten. 237 svarade, alltså 82 procent.

En del kommuner har uppgivit kostnad för övertiden i stället för övertid i timmar. Dessa är inte med i enkätresultatet.

Vi har valt att jämföra övertiden för sommaren 2022 med 2019 eftersom 2020 och 2021 präglats så mycket av pandemin.

I enkäten ställde vi frågor om anställda i äldreomsorgen. Det kan finnas kommuner som även tagit med sjuksköterskor, administrativ personal och chefer i svaret.