Vad är omställningsstudiestöd?

Det statliga omställningsstudiestödet är en del i paketet med nya las, som innebär ändrade regler vid anställning och uppsägning.

Omställningsstudiestödet ska göra det möjligt att mitt i arbetslivet studera för att bredda sin kompetens, för att lättare kunna behålla sitt nuvarande arbete eller söka ett nytt.

Diagram som visar att man får 23148 kronor i månaden med omställningsstudiestöd, men bara 15876 kronor med vanligt studiemedel. Siffran gäller bidrag + lån. I det vanliga studiemedlet är bidragsdelen mycket lägre än i omställningsstödet. I det vanliga studiemedlet har tilläggslån räknats med.

Omställningsstudiestödet gäller för studier från och med 1 januari 2023. I vissa fall kan stödet även ges till redan påbörjade studier. Mer information om detta finns på CSN:s, Centrala Studiestödsnämndens, hemsida, www.csn.se.

Vad får jag i studiebidrag och lån?

Diagram som visar att man kan få ut 80 procent av sin lön i bidrag. Tillsammans med lån kan man få nära 93 procent av lönen.

Det statliga studiebidraget, som alla kan ha rätt till, ska motsvara 80 procent av din lön, upp till ett tak år 2022 på 26 625 kronor före skatt. Du kan alltså som mest få 21 298 kronor i bidrag (80 procent av 26 625 kronor).

Utöver detta bidrag finns möjlighet till ett lån. Storleken på lånet är beroende av hur mycket du har i lön. Tanken med lånet är att du under studiestiden ska ha ungefär samma inkomst efter skatt som när du arbetar. Du kan aldrig få mer i bidrag och lån än vad du har i lön.

Här är exempel på hur mycket man kan få vid olika månadslön (källa: CSN):

Den som omfattas av kollektivavtalad studiestöd kan få mer i bidrag. Se mer nedan under rubriken Vad är en omställningsorganisation? och Vad är kollektivavtalad studiestöd?

När ska lånet betalas tillbaka och med hur mycket per månad?

Här gäller samma regler som för andra studielån. Lån ska börja betalas tillbaka tidigat sex månader efter att du haft studiestöd. CSN meddelar per brev när det är dags.

Hur mycket du ska betala per månad varierar bland annat beroende på hur mycket du har lånat och hur hög räntan är.

Mer information finns på Centrala Studiestödsnämndens hemsida, www.csn.se. Där kan då också göra en ungefärlig uträkning på hur mycket du ska betala tillbaka på lånet i CSN:s uträkningsfunktion.

Vilka kan få statligt omställningsstudiestöd?

Diagram som visar att man ska ha arbetat minst åtta av de senaste 14 åren, och minst 12 av de senaste 24 månaderna.

Under arbetsperioder ska man ha arbetat minst 16 timmar i genomsnitt per vecka varje månad eller haft en inkomst på minst 17 750 kronor i månaden. Det beloppet följer inkomstbasbeloppet 2022 och kommer att ändras årligen.

Vissa ersättningar som räknas som arbete: föräldrapenning, graviditetspenning, närståendepenning, rehabliliteringspenning, sjukpenning, smittbärarpenning, dagersättning och dagpenning till totalförsvarspliktiga. Dessa dagar räknas in i kravet om att ha arbetat i minst 8 av de senaste 14 åren.

När det gäller kravet om att ha arbetat minst 12 av de senaste 24 månaderna räknas dagar med sådana ersättningar som överhoppningsbar tid, tex med sex månaders föräldrapenning förlängs ramtiden till 30 månader.

Även sjuka och arbetslösa som uppfyller ovanstående villkor kan alltså också ha rätt till omställningsstudiestöd.

Månader där du har haft studiemedel eller studiestartsstöd räknas inte.

Diagram över omställningsstudiestödets åldrar. Vid 19 år börjar arbetad tid räknas. vid 27 år kan den som arbetat minst åtta år få en utbildning på max två år (80 heltidsveckor). Vid 40 år kan man få studiestöd för en utbildning längre än två år. 60 år är högsta åldern för att få lån. 62 år är högsta ålder för att få bidrag.

Vad får du studera med omställningsstudiestöd?

Utbildningen ska stärka din ställning på arbetsmarknaden utifrån arbetsmarknadens behov av arbetskraft. Det är CSN, Centrala studiestödsnämnden, som beslutar om det är så.

Utbildningar som ger rätt till studiemedel kan även ge rätt till omställningsstudiestöd, till exempel vid yrkeshögskola, komvux, folkhögskola, högskola och universitet. Dessutom kan utbildningar som en omställningsorganisation betalar för också ge rätt till omställningsstudiestöd.

Studier som en arbetsgivare egentligen borde bekosta ger inte rätt till omställningsstudiestöd. Inte heller utbildningar i en hobby.

Hur länge kan jag få omställningsstudiestöd?

Diagram som visar hur länge du kan få studiestödet. Du kan få stödet i 44 veckor på heltid, det räknas som ett studieår. Eller så kan du studera motsvarande antal veckor på deltid, 20, 40, 50 eller 75 procent av heltid. Om du studerar på 20 procent, en femtedel av en heltid räcker alltså stödet i fem läsår, 220 veckor.

Måste jag fråga chefen om lov innan du söker, och kan chefen bestämma vad du ska studera.

Nej, du behöver inte fråga om lov. Men enligt studieledighetslagen kan arbetsgivaren, om det behövs för att klara verksamheten, skjuta upp rätten att få studieledigt. Det kan göras i högst två veckor om utbildningen är en vecka eller kortare. Studieledighet som är längre kan skjutas upp i högst sex månader.

Chefen kan inte bestämma vad du ska studera. Det är du som avgör så länge som studierna anses stärka din ställning på arbetsmarknaden, den prövningen gör Centrala Studiestödsnämnden, CSN.

Hur gör jag för att söka omställningsstudiestöd?

Vänd dig till CSN, Centrala Studiestödsnämnden, www.csn.se. Du gör ansökan på Mina sidor. På hemsidan kan du också få mer information om omställningsstudiestödet.

Du behöver inte veta om du kommer in på den utbildning du söker innan du ansöker om omställningsstudiestöd. Det är först när studierna börjar som CSN betalar ut stödet efter att ha kontrollerat att du är berättigad till pengarna.

CSN flaggar för att det kan ta 2-3 månader att hantera en ansökan, så var ute i god tid om du vet att du vill börja studera.

Det går även att vända sig till den omställningsorganisation som du kan få stöd av om din arbetsplats har kollektivavtal. Den kan stötta din ansökan hos CSN.

Vad är en omställningsorganisation?

Det är en kollektivavtalad organsiation som styrs av fack och arbetsgivare med syfte att ge stöd till medarbetare som är uppsagda på grund av arbetsbrist. Stödet ges i form av rådgivning, utbildning och andra insatser som ska underlätta att få ett nytt jobb.

Det nya är att omställningsorganisationen nu även kan ge ett kompletterande bidrag när du har omställningsstudiestöd. Då krävs inte att du är uppsagd eller riskerar att bli av med jobbet. Det enda som krävs är att du uppfyller villkoren för att få det statliga omställningstudiestödet.

Vad är kollektivavtalad studiestöd?

Det är ett komplement till det statliga omställningsstudiestödet och ger mer i bidrag till den som börjar studera än vad staten betalar ut.

Bidraget betalas ut av en omställningsorganisation till medarbetare som har en arbetsgivare med kollektivavtal.

Den som omfattas av kollektivavtalat studiestöd kan få mer i bidrag:

Diagram som visar att den som omfattas av kollektivavtalad studiestöd kan få mer i bidrag: 80 procent av lön över 26 542 upp till 32 542 kronor i månaden, och 60 procent av lön över 32 542 upp till 71 000 kronor i månaden.

Hur vet jag jag vilken omställningsorganisation jag kan vända mig till?

Kommunal har genom kollektivavtal flera olika omställningsorganisationer, beroende på bransch. Vänd dig till Kommunal för att få veta vilken omställningsorganisation din arbetsplats tillhör.