Vad handlar den nya lagstiftningen om?

SVAR: Dels nya regler som gör det enklare och billigare för arbetsgivare att säga upp personal. Och dels studiestöd för den som vill utvecklas i nuvarande jobb eller för den som blir av med jobbet för att lättare kunna hitta ett nytt jobb.

Hur påverkar detta medlemmar i Kommunal?

SVAR: Vissa delar påverkar alla. Andra delar påverkar beroende på om det rör privat anställda eller dem som jobbar i kommuner, regioner eller i kommunala bolag.

Johan Ingelskog, Kommunal.

Nya las klubbad – Kommunal jublar

Förändringar av las

Nyheter

Detta gäller för alla kommunalare:

 • Förändringar i Lagen om anställningsskydd, las, om vad som är sakliga skäl för att säga upp någon av personliga skäl. Samt att arbetsgivaren normalt bara i fortsättningen behöver erbjuda omplacering en gång innan en uppsägning kan göras.
 • Alla berörs också av att en anställning inte längre finns kvar medan en tvist om uppsägningen pågår.
 • Allmän visstidsanställning ersätts av särskild visstidsanställning. Tiden innan en sådan anställning automatiskt övergår till fast anställning kortas från 24 månader till 12 månader. Och det blir företrädesrätt i nio månader till ny särskild visstidsanställning.
 • Det finns några avtal, bland annat när det gäller bussbranschen, med andra anställningsformer än allmän visstid, de avtalen ska nu anpassas till de anställningsformer som gäller enligt las. 
 • Hyvling, det vill säga att sysselsättningsgraden kortas med motsvarande sänkt lön, ska ske i turordning om de berörda har lika arbetsuppgifter och arbetar i samma driftsenhet. Den som accepterar hyvling istället för uppsägning får upp till tre månader på sig att anpassa till den minskade inkomsten.
 • Heltid blir norm för tillsvidaranställda och gäller om inte annat har avtalats. Om arbetsgivaren bara erbjuder deltid måste denne kunna motivera varför.
 • Omställningsstöd i syfte att hitta ett nytt jobb för den som blir av med nuvarande anställning. Stödet kan även ges till visstidsanställda och personer som blir av med jobbet på grund av sjukdom.(Detta gäller redan för anställda i kommuner, regioner och Sobona).
 • Ett statligt studiestöd införs som gör det möjligt för alla som uppfyller arbetsvillkoren, att ha jobbat i minst åtta år, att studera upp till ett år med 8o procent av lönen. Högsta möjliga studiestöd blir dock 21 300 kronor i månaden.

Detta gäller olika för privat anställda och de som jobbar i kommuner, regioner och i kommunala bolag: 

 • Ändrade turordningsregler med undantag för tre personer berör bara privat anställda. I kommuner, regioner och inom Sobona blir det ingen förändring jämfört med i dag.
 • Utökat studiestöd för anställda i kommuner, regioner och i kommunala bolag upp till 80 procent av lönen (inklusive ersättningen i det statliga studiestödet).

Detta gäller för anställda inom kyrkan och inom kooperativ samt ideella organisationer (Fremia):

Förhandlingar och samtal pågår med arbetsgivarna för att anpassa avtalen till vad som gäller för omställning och studiestöd i den nya lagstiftningen och i det nya huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv, PTK och LO (se nedan).

När börjar detta gälla?

SVAR: Den nya lagstiftningen börjar gälla 30 juni. Men den ska börja tillämpas först den 1 oktober i år, då går det att söka statligt studiestöd hos CSN. Pengarna betalas ut från början av nästa år. 

Vad står i det nya huvudavtalet?

SVAR: Huvudavtalet som berör privat anställda är en överenskommelse mellan Svenskt Näringsliv, PTK och LO. Det innehåller bland annat utökade möjligheter till undantag från turordningsreglerna vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Avtalet innehåller också utökat stöd vid omställning och studier.

Enskilda förbund, som Kommunal, kan ansluta sig till huvudavtalet för att omfattas av vad som står i det. Kommunal har aviserat att de ska skriva på. Kommunal anslöt sig ju till las-överenskommelsen innan LO gjorde det. Andra LO-förbund har valt att stå utanför.

Vad händer nu?

 • Den 20 juni ska LO:s representantskap ta ställning till det nya huvudavtalet. 
 • Om repskapet säger ja ska LO vara med och underteckna det nya huvudavtalet som även kallas det nya Saltsjöbadsavtalet. Undertecknandet sker på Grand Hotel i Saltsjöbaden där det gamla Saltsjöbadsavtalet förhandlades fram 1938. Kommunals ordförande Malin Ragnegård deltar i egenskap av styrelsemedlem i LO.
 • I mitten av augusti ska Kommunals förbundsstyrelse ta ställning till om förbundet ska ansluta sig till det huvudavtal som LO då redan har skrivit på.
 • Kommunal för själva och genom LO förhandlingar med arbetsgivare som inte redan nu omfattas av överenskommelsen om las, omställnings- och studiestöd. Det gäller till exempel kyrkan och Fremia.

Syftet är att anpassa avtalen i enlighet med nya las och huvudavtalet när det gäller anställningsskydd, omställning och studiestöd.