Ibland behövs det psykiatriskt extravak på de ”vanliga ” sjukhusavdelningarna, de så kallade somatiska avdelningarna. Även psykiskt sjuka personer drabbas av fysiska sjukdomar som kräver att de läggs in på en vanlig sjukhusavdelning trots att de har akuta psykiatriska behov. 

När extravak behövs är det personal från regionens psykiatriska avdelningar som bemannar dem. Det betyder att, främst skötare, åker från sin arbetsplats för att bemanna extravaken på de somatiska avdelningarna. Det handlar om resor som kan ta några minuter till över en halv timme. Väl på plats lämnas såväl patient som skötare åt sitt öde.

Kommunals kongress har beslutat att psykiatriskt extravak på somatisk avdelning skall vara dubbelbemannat och Arbetsmiljöverket delar den ståndpunkten. 

Vi har i många år kämpat för att få arbetsgivaren, Region Stockholm att förstå problemen kring de psykiatriska extravaken. Patienten kan vid dessa inte lämnas utan uppsyn ens vid toalettbesök. Att då lämna åt en ensam skötare att hantera alla situationer som kan uppkomma under flera timmar medför säkerhetsrisker för såväl patient som personal. 

Ofta kan skötaren bli sittande hela natten utan att kunna lämna patientrummet.

Personalen på den somatiska avdelningen har ingen skyldighet att ingripa vid tumult och har ofta heller inte rätt kompetens. Brist på personal och avstånd till hemavdelningen gör det svårt att få hjälp vid kriser, men också att få avlösning för toalettbesök och kaffepaus. Ofta kan skötaren bli sittande hela natten utan att kunna lämna patientrummet. 

På de psyskiatriska avdelningarna finns tydliga och väl kända rutiner för hur vården vid extravak ska genomföras. Personalen har personliga överfallslarm och byter av varandra utifrån patientens vårdbehov. Men de sitter aldrig längre än en timma åt gången för att kunna behålla uppmärksamheten under hela extravakspasset. Om det krävs kan vaket bemannas av fler än en. 

Samma rutiner borde tillämpas även då vaket sker utanför den psykiatriska avdelningen. Men så är inte alltid fallet. Den somatiska avdelningen saknar inte bara överfallslarm utan också uppbackning vid tumult. Det  finns inte anpassad belysning eller ergonomiskt utformade fåtöljer för den som förväntas sitta still i flera timmar för att observera. 

Hur ska skötaren ensam kunna hantera en patient som försöker skada honom, sig själv eller andra samtidigt som den enda möjligheten att påkalla hjälp är ett telefonsamtal till den egna avdelningen långt därifrån. Detta är inte en acceptabel arbetsmiljö. 

Det har hänt att skötare och patienter skadats allvarligt i samband med akuta situationer under psykiatriskt extravak på somatiska avdelningar.

Det har hänt att skötare och patienter skadats allvarligt i samband med akuta situationer under psykiatriskt extravak på somatiska avdelningar. Trots detta väljer arbetsgivaren att ensambemanna dessa vak och att aktivt ducka för Arbetsmiljöverkets beslut om dubbelbemanning. 

Vid en klinik anmälde skyddsombudet det ohållbara i uppdraget till Arbetsmiljöverket. Skyddsombudet fick medhåll och Arbetsmiljöverket bedömde att det handlade om ensamarbete, vilket inte får förekomma. De anmälde att de övervägde åtgärder mot arbetsgivaren om denne inte dubbelbemannade.

Arbetsgivaren beslöt då att undanta skyddsombudets egen arbetsplats från uppdraget medan klinikens övriga avdelningar skulle fortsätta som tidigare. Sunt förnuft står sig nämligen slätt inför begreppet ”budget i balans” – kosta vad det kosta vill av bristande säkerhet. 

Att installera överfallslarm på alla vårdavdelningar för att slippa dubbelbemanning vid extravak skulle så klart bli ännu dyrare (förutom att avståndet till hemavdelningen ändå skulle utgöra ett hinder för att få omedelbar hjälp vid behov). Alltså anser alla verksamheter inom regionen utom två att personal och patienternas kan betala med minskad trygghet! 

Kommunal kräver att alla psykiatriska extravak på somatiska avdelningar alltid ska dubbelbemannas.