Hemtjänstföretaget Snödroppars hemtjänst har funnits i Lunds kommun sedan 2017 och har ett 50-tal kunder. För några veckor sedan sade kommunen upp avtalet med företaget, som får ett halvår på sig att avveckla verksamheten i Lund. 

– Vi har sett mindre brister tidigare när vi har gjort uppföljningar. Nu när vi har gjort en granskning så visar det att de åtgärder som vi tidigare påtalat inte har åtgärdats och vi fann också nya brister, säger Anna Borgius, förvaltningsdirektör på vård- och omsorgsförvaltningen.

Det handlar bland annat om brister med dokumentation, personalens utbildningsnivå och att företaget inte har följt kollektivavtalet, trots att kollektivavtalsliknande villkor är ett krav i Lund. Företaget har också brutit mot arbetstidslagen, enligt kommunen.

KA har varit i kontakt med personer med stor insyn i företaget. De berättar om ännu mer omfattande brister – och rent fusk. Trots att det är förbjudet med anhöriganställningar ska företaget ha haft anhöriganställningar och manipulerat schemat så att det inte ska synas. Anhöriganställning innebär att personal jobbar hos en anhörig och är förbjudet i de flesta kommuner, eftersom det ökar risken för fusk och försvårar insyn.

Personalen på Snödroppars hemtjänst kommer sällan in till hemtjänstlokalen utan utgår från sina hem, enligt källorna. Det har också lett till att dokumentation sker via den digitala tjänsten Slack. Det är en molnbaserad tjänst som är populär bland företag och är inte tillåten för dokumentation av sekretessbelagda uppgifter. Daganteckningarna förs sedan över till det system som dokumentationen ska ske i, Procapita. KA har sett bevis på att daganteckningar skrivits in i Slack av personalen. 

En person som har reagerat på bristerna hos Snödroppars hemtjänst är Anna Nadmyr. Hon driver ett vårdföretag som har varit underleverantör av legitimerad personal – sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter – till Snödroppars hemtjänst från november förra året till september i år. 

Anna Nadmyr reagerade på att det aldrig syntes till någon personal när hon besökte hemtjänstlokalen och att det inte fanns några datorer där.

– Det har sällan funnits någon nere på lokalen. De har tjatat om att vi ska delegera personal och har plockat in personal som jag inte har accepterat, som inte gör sig förstådd på svenska, varken muntligt eller skriftligt. Jag har frågat hur personalen tar sig till brukarna och fick veta att de åker buss mellan dem, säger Anna Nadmyr.

Hon började då fundera på hur dokumentationen gick till, och fick efter ett tag veta att personalen dokumenterar via Slack.

En annan sak som hon reagerade på var när hon fick se signeringslistor för medicin och en och samma person hade signerat allting.

– Hur ser arbetsmiljön ut för den personen? Det tar bara 10 minuter att lämna en tablett, fick jag till svar då. När jag började försöka rensa upp och ville se när de går dit förstod jag att de gjort överenskommelser med anhöriga om att det är de som ger tabletterna, säger Anna Nadmyr. 

Hennes bild bekräftas av två av sjuksköterskorna som var anställda hos henne och jobbade åt Snödroppars hemtjänst. Eivor Borgsvärd jobbade åt Snödroppars hemtjänst från november förra året till april i år. Hon säger att i stort sett all personal hade bristfällig svenska och saknade utbildning och tillräckliga kunskaper. Information som skulle nå henne gick via en sjuksköterska som pratade arabiska.

– Personalen ringde henne för att de inte kunde prata med mig, även när hon var ledig och det var jag som var ansvarig sjuksköterska i tjänst, säger Eivor Borgsvärd.

Personalen kunde till nöds lite svenska. Jag vet inte om de förstod vad man sade till dem, de kunde inte läsa svenska. Så skrev man en lapp om något de skulle göra så fattade de inte.

Ulla Cronsioe, sjuksköterska

Hon bekräftar också att anhöriga gav medicin som skulle ges av personal.

Hos en kund var det elektroniska låset urkopplat, så Eivor Borgsvärd kunde inte ta sig in dit utan att ringa andra i företaget som kom och öppnade.

– Jag sa att jag ville kunna öppna med min telefon, men det var så besvärligt tyckte de. Det är ju då man blir registrerad, jag misstänker att de inte ville visa hur många eller få besök hon hade, säger Eivor Borgsvärd.

Sjuksköterskan Ulla Cronsioe jobbade för Snödroppars hemtjänst från januari till september, när de sa upp avtalet med vårdföretaget. Hon reagerade också på hur saker funkade. 

– Personalen kunde till nöds lite svenska. Jag vet inte om de förstod vad man sade till dem, de kunde inte läsa svenska. Så skrev man en lapp om något de skulle göra så fattade de inte, säger Ulla Cronsioe.

Hon vägrade också att ge delegering till personal som hon inte ansåg nådde upp till kraven.

Lunds kommun har fått signaler om ”misstanke om ekonomiska oegentligheter” hos Snödroppars hemtjänst.

– Vi anser att de behöver utredas och har överlämnat samtliga uppgifter som vi har till polisen för vidare utredning. Men det är inte skälen till att vi sade upp avtalet. Misstanke om brottslighet lämnar vi alltid över till polisen, säger Anna Borgius på Lunds kommun. 

KA har sökt Snödroppars Hemtjänst ägare Sundus Abood, men hon hänvisar till sin advokat Anne Merethe Mellemsaether. Hon säger att det inte stämmer att kommunen har sagt upp avtalet på grund av några brister. 

– Det får stå för dem. Lunds kommun har över huvud taget inte motiverat varför man sagt upp avtalet. Man har använt en exitklausul och det har båda parter rätt till. Om det varit brister som hade varit skäl för uppsägning så hade de kunnat säga upp avtalet med tre månaders uppsägningstid, säger Anne Merethe Mellemsaether.

Hon tillbakavisar också att de brister som kommunen nämnt finns i bolaget.

– Bolaget har löner i nivå med kollektivavtal och man dokumenterar i det system som man ska dokumentera i. Man har inte brutit mot arbetstidslagen, däremot finns det rekommendationer som säger att man inte ska förlägga arbetstiden uppdelat under dagen, men det är inte förbjudet att göra så, säger Anne Merethe Mellemsaether. 

Hon säger också att det inte stämmer att det finns personal som knappt kan någon svenska eller saknar grundläggande kunskaper för att jobba med hemtjänsten. 

Trots att KA säger att vi har fått se bevis på att det har dokumenterats flitigt i Slack, vidhåller hon att det inte har skett.

– Jag har frågat bolagsledningen och den som nu är enhetschef och de säger att de bara dokumenterar i Procapita.

De uppgifter som Lunds kommun har lämnat över till polisen avfärdar hon med att det är ett anonymt tips som de endast har skickat vidare.