Den högsta relativa förekomsten av covid-19 finns i yrkesgruppen taxiförare med flera. Därefter kommer gruppen pizzabagare med flera, men på tredje plats återfinns buss- och spårvagnsförare. De har en relativ risk på 4,3, vilket innebär att det är mer än fyra gånger så hög förekomst av covid-19 i den yrkesgruppen. 

KA har tidigare skrivit om att flera bussförare har avlidit till följd av covid-19. Men enligt Arbetsmiljöverket ska dessa fall inte utredas som arbetsolyckor. Det beror på att myndigheten har bedömt att det inte innebär någon extra smittorisk att träffa passagerare, utöver den smittorisk som finns i samhället i stort.

I London beslutade den kommunala transportmyndigheten för en månad sedan att en oberoende utredning ska göras, efter att 39 bussförare har avlidit i covid-19.

Den yrkesgrupp som har flest fall av covid-19, i relation till hur många det finns i befolkningen, är städare. Brandmän har också en högre förekomst av covid-19. Det är mer än dubbelt så vanligt i den yrkesgruppen jämfört med andra yrken. Även fastighetsskötare finns med på Folkhälsomyndighetens lista över yrkesgrupper som har högre förekomst av viruset.

En annan slutsats är att personal inom för- och grundskolan inte har diagnosticerats med covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper. 

I beräkningarna används yrkesgrupper där 15 eller fler personer har diagnostiserats. Folkhälsomyndigheten understryker att analysen inte omfattar faktorer som underliggande sjukdomar, livsvillkor och levnadsvillkor, som också kan påverka sjukligheten. 

Folkhälsomyndigheten har tagit fram siffrorna genom att samköra uppgifter från Folkhälsomyndighetens databas över anmälningspliktiga sjukdomar med Statistiska centralbyråns uppgifter om yrkesgrupper. De som ingår är personer som har diagnosticerats med covid-19 under perioden den 13 mars till den 27 maj.

Myndigheten skriver att analysen bidrar till ”ökad kunskap om var smittspridning sker i samhället och kan ge en grund för riktade insatser”.

För att se det här innehållet måste du godkänna cookies från våra tjänsteleverantörer.