I Hudiksvall har nära 20 skyddsombud på drygt hälften av kommunens äldreboenden larmat Arbetsmiljöverket om ökad stress och för lite återhämtning. 

– De har gjort oss medvetna om att de upplever brister, då får vi gemensamt titta på det, säger Renee Holmberg, förvaltningschef, social- och omsorgsförvaltningen, Hudiksvall.

Efter anmälningarna dröjer det två till tre veckor innan Arbetsmiljöverket gör inspektion. Om kommunen kommer att genomföra några förändringar är oklart.

– Det är för tidigt att säga, det här behöver vi titta på tillsammans med fackliga företrädare, Renee Holmberg.

Enligt skyddsombuden har nya scheman införts sedan bemanningen sänkts från 0,62 personal per boende till 0,60. Men det stämmer inte, enligt Renee Holmberg:

– Den ekonomiska tilldelningen som vi har per boende och plats är oförändrad och det ska täcka hela bemanningsbehovet, även tillfälliga personalförstärkningar, säger hon.

Den förklaring hon ger är i stället att kommunens boenden hanterar den tilldelningen på olika sätt. Och att schemaförändringen med mer flyttid, alltså obokade pass, hänger ihop med att möjligheten att önska sysselsättningsgrad. Den möjligheten finns i kommunen sedan årsskiftet.

– Det här är vårt sätt att försöka hitta lösningar för dem som har en önskad sysselsättningsgrad, inom den budgettilldelning som vi har, säger Renee Holmberg.

Hon poängterar att bemanningen behöver stämma med vårdbehovet.

– De garanterade arbetspassen har inte alltid stämt med att det funnits behov av att bemanna arbetspasset, säger Renee Holmberg.

En lösning som hon ser är att anställda får arbeta på flera äldreboenden för att komma upp i den önskade sysselsättningsgraden.

Skyddsombuden berättar att jakten på arbetspass leder till att de lägger in pass trots att systemet larmar om att det strider mot arbetstidslagen.

– Det var inte känt för mig. Vi försöker hitta lösningar och att hålla oss inom ramen för arbetstidslagen är självklart. Men samtidigt att alla får den sysselsättningsgrad som de önskat, säger Renee Holmberg.

Samtidigt öppnar hon för en översyn av det lokala avtalet med Kommunal.

– Flyttiden finns reglerat i det avtal som vi gjort tillsammans med fackliga organisationer, så fungerar inte det så får vi titta på det tillsammans. Det är en viktig del att vi har dialog kring och är överens om, säger Renee Holmberg.

Att vårdkvaliteten påverkats känner hon inte till.

– Arbetsmiljödelen är en del och brukarperspektivet är en annan del, om det är så att det finns personal som uppfattar att vi inte gör det vi ska utifrån ett brukarperspektiv ska det också framföras till cheferna, säger Renee Holmberg.

Låg bemanning har tidigare lett till att Hudiksvall hotats med vite av Ivo, Inspektionen för vård och omsorg.

Renee Holmberg tycker att kommunen tagit lärdom av det.

– Ja, det är vårt arbetssätt att alltid ta till oss förbättringsområden och jobba med dem och förbättra vårt arbete. Vi har successivt utökat nattbemanningen i kommunen, det arbetet pågår, säger hon.