SVAR: Du beskriver ett allt vanligare problem. År 2016 nekade Försäkringskassan sjukpenning för ungefär dubbelt så många personer som året innan och detta utan att någon regelförändring skett. Försäkringskassan bedömer arbetsförmågan, det vill säga om man bedöms kunna arbeta trots sin sjukdom. 

Ett läkarintyg med sjukskrivning är alltså ingen ­garanti för sjukpenning, så det är viktigt att läkaren beskriver hur sjukdomen sätter ned förmågan att arbeta och vilka arbetsuppgifter man inte kan utföra. 

Under den första tiden bedöms man mot sitt vanliga arbete och efter 180 dagar mot hela den normala arbetsmarknaden. Generellt sett blir bedömningen betydligt strängare när man jämförs mot hela arbetsmarknaden. 

Du har begärt omprövning hos Försäkringskassan och handläggningstiden för det är uppe i cirka 25 veckor, vilket förstås är orimligt. Bara cirka 10 procent av ärendena ändras vid omprövning. Får du nej kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten. I väntan på omprövning, överklagande och eventuell ändring av beslutet måste du skydda din sjukpenninggrundande inkomst, SGI:n. 

Klarar du inte att återgå i heltidsarbete, anmäl dig på Arbetsförmedlingen och var aktivt arbetssökande på den del du nekats sjukpenning. Detta måste du alltså göra även när du har en anställning och inte är arbetslös. Den som är arbetslös kan ansöka om a-kassa under period man nekas sjukpenning, men du har ju en anställning och kan inte få ersättning för din nedsatta arbetsförmåga innan Försäkringskassans beslut eventuellt ändrats. 

Som medlem i Kommunal kan du ha ­möjlighet till kollektiv­avtalad sjuklön från arbetsgivaren under den period Försäkringskassan nekar sjukpenning efter 180 dagar. 

Kolla med ditt lokala fack om detta gäller i just ditt fall. Man kan bli återbetalningsskyldig om man senare får rätt vid en överprövning och sådan sjuklön skyddar inte heller SGI, så du måste sam­tidigt vara aktiv hos Arbetsförmedlingen.

Magnus Eriksson,
förbunds­jurist på LO-TCO Rättsskydd