– Det har inte blivit någon större skillnad utan vi ser ju fortfarande samma brister på vissa äldreboenden där man har för låg bemanning och de äldre blir inlåsta på sina avdelningar, säger inspektör Michaela Hecht Gunnarsson till Sveriges Radio som granskat ett 40-tal anmälningar om bristande nattbemanning det senaste året.

I ett 30-tal av fallen har Ivo krävt förbättringar av vårdgivarna, som är både kommuner och privata vårdbolag. I minst sex fall har arbetsgivarna ålagts att betala viten (se faktaruta). Frågan om bemanning i äldreomsorgen har under flera år varit föremål för en dragkamp mellan i första hand Socialstyrelsen, som velat skärpa kraven, och arbetsgivarna i Sveriges kommuner och landsting, SKL, som protesterat mot detaljreglering och ökade kostnader.

Förra våren beslutade regeringen till sist förtydliga kravet på nattbemanning i äldreomsorgen. I dag heter det att det ska finnas tillgång till personal dygnet runt som ”utan dröjsmål kan uppmärksamma om boende behöver stöd och hjälp”.

Michaela Hecht Gunnarsson tycker att det var bra att kraven förtydligades, men säger till KA att det fortfarande är en tolkningsfråga hur mycket bemanning som krävs.

– I de fall vi anser att bemanningen är för låg är det inte ovanligt att verksamheten överklagar vårt beslut.

Hur argumenterar vårdgivarna då?

– Man hänvisar mycket till att man har tekniska lösningar som larmanordningar, men vi anser inte att det kan kompensera för en bemanningsbrist. Är personalen på en annan avdelning så hjälper det inte. Många personer är oroliga nattetid och en del kräver dubbelbemanning. Och om man lämnar sin avdelning låst utan personal hävdar vi att det är frågan om ett frihetsberövande enligt lag.

Michaela Hecht Gunnarsson menar att problemet ofta är att äldreboendena ligger i ålderdomliga lokaler som byggdes när de boende var mycket friskare än vad de är i dag.

Flera byggnader har många våningar och då är det svårt för en skral nattbemanning att kunna ha uppsikt överallt. Bland de 30-tal fall som granskats av Sveriges radio finns exempel på äldreboenden där två anställda ska ha uppsikt över boenden på fyra olika våningsplan.

– Till slut handlar det om att det kostar att bemanna. Att byggnaderna ser ut så här kan inte vi ta hänsyn till när vi bedömer hur säkerheten och kvaliteten ser ut för de som bor där, säger Michaela Hecht Gunnarsson.

SKL har i samråd med kommuner och privata vårdgivare nyligen tagit fram rekommendationer för hur de ska leva upp till bemanningskraven. Där påpekar man bland annat att ledningen för verksamheten behöver ha bättre koll på hur arbetet bedrivs på natten.  Det krävs också en planering av vilka insatser varje boende behöver nattetid, inte bara på dagen. SKL lyfter dessutom fram att vårdgivarna behöver en strategi för ny teknik, samt att ledarskapet på äldreboendena behöver förbättras.

Fotnot: Läs mer om de nya bemanningsreglerna här (PDF-format, extern länk).

De fick böter

Sex boenden som fått viten, det vill säga böter, för dålig bemanning 2016:
Forsagården i Hudiksvall
Åsbacka i Molkom
• Gröna gården i Linköping
• Ekollongatan i Linköping
• Norrgläntan i Katrineholm
• Dalbygården i Sysslebäck
Vitena uppgick till mellan 500 till 600 000 kronor. I de två sistnämnda drogs vitet tillbaka efter att vårdgivaren satt in åtgärder.
Källa: Sveriges Radio