SVAR: Rätten att behålla sin anställning vid sjukdom och hanteringen av sjukförmån inom socialförsäkringen är delvis skilda från varandra.

Det krävs ”saklig grund” för uppsägning och utgångspunkten är att sjukdom inte utgör sådan saklig grund.

Först när arbetstagaren inte kan utföra något arbete av betydelse för arbetsgivaren och arbetsgivaren har fullgjort sitt rehabiliteringsansvar kan det föreligga saklig grund.

Långvarig sjukdom som bedöms stadigvarande kan vara ett skäl för uppsägning. En sådan uppsägning blir oftast aktuell när arbetstagaren beviljas sjukersättning, ett begrepp som tidigare benämndes förtidspension. Vid den tidpunkten är bedömningen nämligen att man har en ”stadigvarande” nedsättning av arbetsförmågan. Så länge du är sjukskriven med sjukpenning bedöms arbetsförmågan normalt sett inte vara stadigvarande nedsatt.

Utförsäkringen innebär att dina dagar med sjukpenning är slut och att du måste genomgå arbetslivsintroduktion under tre månader. Därefter kan du åter söka sjukpenning och får då nya dagar, om Försäkringskassan bedömer att du har en fortsatt nedsatt arbetsförmåga. Utförsäkringen har dock ingen direkt koppling till din anställning. Det finns inte heller något hinder mot att du är fortsatt sjukskriven av läkare under arbetslivsintroduktionen – du kan bara inte få sjukpenning under tiden.

Det är svårt att svara mer specifikt i ditt fall. Av din fråga framgår inte arbetsgivarens inställning eller storlek, eller om arbetsgivaren över huvud taget har inlett någon form av rehabiliteringsförsök för dig.

Om du efter skäliga rehabiliterings- och anpassningsåtgärder skulle kunna utföra något arbete av betydelse för arbetsgivaren föreligger inte skäl för uppsägning. Något som står uttalat i Arbetsdomstolens dom 41/14. Utförsäkringen i sig bör inte påverka bedömningen så länge du är fortsatt sjukskriven av läkare, men någonstans kommer en tidpunkt då man kan börja fundera på om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt. Är du fortsatt långtidssjukskriven kan Försäkringskassan också föreslå en övergång från sjukpenning till sjukersättning. I ett sådant läge föreligger normalt också saklig grund för uppsägning.