Vänsterpartiet:

1. Ska vinstuttag i företag inom skola, vård och omsorg regleras på något sätt? I så fall hur?

JA. Vi vill ha en lag mot att ta ut privata vinster från kärnverksamhet i vård, skola, förskola, äldreomsorg och HVB-hem. Om man gör överskott ska det stanna kvar i verksamheten.

2. Ska Lagen om valfrihetssystem, LOV, vara kvar i nuvarande form?

NEJ. Vi vill avskaffa LOV. LOV handlar om valfrihet för företagen att etablera sig där det är mest lönsamt och leder till en ojämlik vård och omsorg. Resurserna ska fördelas efter behov. Företag ska inte ha fri dragningsrätt på skattepengar utan besluten ska fattas av demokratiskt valda företrädare i kommuner och landsting.

3. Vill ni underlätta för kommuner och landsting att välja non-profitföretag framför vinstdrivande bolag? I så fall, hur?

JA. Endast icke-vinstdrivande företag ska få vara verksamma i vård, skola och omsorg. Vi vill också stärka möjligheterna att ställa sociala, miljömässiga och djurskyddskrav i den offentliga upphandlingen.

 

Socialdemokraterna:

1. Ska vinstuttag i företag inom skola, vård och omsorg regleras på något sätt? I så fall hur?

JA. Vi vill ställa krav på bemanning. Personaltäthet/personalkostnader och andra kvalitetsrelaterade kostnader ska inte kunna vara väsentligt lägre i privata verksamheter än i motsvarande verksamhet i kommuner och landsting. Om de bryter mot detta ska motsvarande belopp hållas inne.

2. Ska Lagen om valfrihetssystem, LOV, vara kvar i nuvarande form?

NEJ. Vi vill göra om LOV-lagstiftningen så att det inte är obligatoriskt med fri etablering om man använder LOV i stället för upphandling. Givetvis säger vi nej till alla förslag att göra LOV obligatoriskt. Varje kommun och landsting ska själva bestämma om de vill ha andra utförare i sin verksamhet.

3. Vill ni underlätta för kommuner och landsting att välja non-profitföretag framför vinstdrivande bolag? I så fall, hur?

JA. Dels vill vi se över möjligheterna att utveckla non-profit-sektorn och dels vill vi ändra lagstiftningen så att det blir möjligt för kommuner och landsting att rikta upphandlingar till bara non-profitutförare.

 

Miljöpartiet:

1. Ska vinstuttag i företag inom skola, vård och omsorg regleras på något sätt? I så fall hur?

JA. Företagens syfte ska inte vara att dela ut vinst och eventuell vinst ska stanna i verksamheten. Miljöpartiet vill att vinster i välfärden ska stanna i välfärden, att insynen i all offentlig finansierad verksamhet ska vara hög och att det ska finnas många olika aktörer som bedriver verksamhet av hög kvalitet.

2. Ska Lagen om valfrihetssystem, LOV, vara kvar i nuvarande form?

JA. Vi vill att det ska vara upp till varje kommun eller landsting om valfrihetssystem ska införas eller inte.

3. Vill ni underlätta för kommuner och landsting att välja non-profitföretag framför vinstdrivande bolag? I så fall, hur?

JA. Genom att möjliggöra att ställa krav i upphandlingar. Upphandling, konkurrensutsättning och valfrihetssystem ska alltid utvärderas och följas upp. Det ska redovisas hur resurserna används.

 

Centerpartiet:

1. Ska vinstuttag i företag inom skola, vård och omsorg regleras på något sätt? I så fall hur?

NEJ. Men kommuner och landsting måste överlag bli bättre på att formulera tydliga krav på vad utförare av skola, vård och omsorg ska leverera. Centerpartiet är tydliga med att vinsten ska skattas i Sverige. 

2. Ska Lagen om valfrihetssystem, LOV, vara kvar i nuvarande form?

JA. Centerpartiet vill att fler människor ska ha möjlighet att välja utförare i välfärden och vill utöka LOV, till exempel inom fler områden i specialistsjukvården. LOV ska bli obligatoriskt i alla kommuner. LOV ger möjlighet för dem som jobbar inom sektorn att få upp sin lön när de byter arbetsgivare.

3. Vill ni underlätta för kommuner och landsting att välja non-profitföretag framför vinstdrivande bolag? I så fall, hur?

NEJ. Valfrihetssystem bygger på lika konkurrens och att ingen utförare gynnas före någon annan. Centerpartiet vill att det ska finnas en mångfald av utförare att välja mellan: offentliga, privata och ideella.

 

Folkpartiet:

1. Ska vinstuttag i företag inom skola, vård och omsorg regleras på något sätt? I så fall hur?

JA & NEJ. Vinst ska vara tillåtet, men regelverken ska säkerställa att ägarna är långsiktiga, seriösa och stabila. Till exempel ska skolor med dålig kvalitet inte få ta ut vinst. Idéburna organisationer och sociala företag utan vinstsyfte är viktiga aktörer i välfärden och ska få goda möjligheter.

2. Ska Lagen om valfrihetssystem, LOV, vara kvar i nuvarande form?

JA. Vi är positiva till att den enskilde har möjlighet att välja. LOV är ett bra steg för att stärka valfriheten. Inom vården vill vi att LOV ska utvecklas och införas inom alla vårdområden och medicinska specialiteter där så är möjligt.

3. Vill ni underlätta för kommuner och landsting att välja non-profitföretag framför vinstdrivande bolag? I så fall, hur?

JA. Idéburna organisationer och sociala företag som bedriver vård och omsorg utan vinstsyfte är viktiga aktörer i välfärden. Regelverk och upphandlingar ska utformas så att de får goda möjligheter.

 

Kristdemokraterna:

1. Ska vinstuttag i företag inom skola, vård och omsorg regleras på något sätt? I så fall hur?

NEJ. Det är  självklart positivt om vinst återinvesteras i verksamheten, men det viktiga är att kvalitet bibehålls. Viktigt är också att stärka transparens och kompetens inom det offentliga upphandlingssystemet så att rimliga krav ställs och konkurrens inte snedvrids.

2. Ska Lagen om valfrihetssystem, LOV, vara kvar i nuvarande form?

JA. Vi vill införa i lag att kommunerna ska tillhandahålla valfrihet inom äldreomsorgen. Vi vill även utvidga valfriheten till områden som hemsänd mat och färdtjänst. LOV har dock visat sig ha vissa begränsningar. Men genom ramavtal, upphandling eller LOV kan valfriheten förstärkas.

3. Vill ni underlätta för kommuner och landsting att välja non-profitföretag framför vinstdrivande bolag? I så fall, hur?

JA. Vi vill se fler icke-vinstdrivande företag. Genom LOV kan privata företag och ideella organisationer ansöka hos landsting/kommun om att bli godkänd leverantör. LOU-upphandling förbättrar möjligheterna för icke vinstdrivande företag, ofta mindre företag, om upphandlingen delas upp i mindre delar.

 

 

Moderaterna:

1. Ska vinstuttag i företag inom skola, vård och omsorg regleras på något sätt? I så fall hur?

NEJ. Regeringen har stärkt tillsynen av vård, skola och omsorg, vi har skärpt regelverken som styr verksamheterna och vi har infört nya regler för att minska bolagens möjligheter att undgå beskattning i Sverige. Det centrala måste vara att välfärdsverksamheter håller hög kvalitet och god tillgänglighet.

2. Ska Lagen om valfrihetssystem, LOV, vara kvar i nuvarande form?

JA. Vi vill se att fler kommuner anammar LOV i sin kommunala verksamhet genom att alla äldre som är i behov av hemtjänst ska ha laglig rätt att välja utförare. En utökad LOV inom specialistvården är bra för patienten och kortar köerna och främjar företagsamheten.

3. Vill ni underlätta för kommuner och landsting att välja non-profitföretag framför vinstdrivande bolag? I så fall, hur?

NEJ. Non-profitföretag leder inte per automatik till högre kvalitet för brukare och patienter. Det viktigaste för oss är att människor själva får välja den utförare som passar bäst och att kvaliteten alltid sätts i första hand.

 

Sverigedemokraterna:

1. Ska vinstuttag i företag inom skola, vård och omsorg regleras på något sätt? I så fall hur?

JA. Vi är öppna för en reglering, främst genom ökade krav och uppföljningar på kvalitet men också genom någon form av begränsning av maxuttag.

2. Ska Lagen om valfrihetssystem, LOV, vara kvar i nuvarande form?

JA. Vi vill att LOV ska vara kvar. Vi är för att det blir obligatoriskt.

3. Vill ni underlätta för kommuner och landsting att välja non-profitföretag framför vinstdrivande bolag? I så fall, hur?

NEJ. I valet ska kvalitet vara det som avgör i första hand. Om företag kan gå med vinst utan att detta påverkar kvaliteten så ser vi inte att den ena formen ska ges företräde framför den andra.