SVAR: Uppgifter om namn och telefonnummer och att man visar fotografi är personuppgifter i personuppgiftslagens mening. Denna lags syfte är att skydda människor mot att deras integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

De flesta bestämmelserna i lagen tar sikte på uppgifter som databehandlas eller annars ingår i ett strukturerat material. Men andra personuppgifter skyddas också av personuppgiftslagen. Enligt paragraf 5a får behandling av personuppgifter inte utföras om denna behandling kränker den personliga integriteten hos den som personuppgifterna avser.

Min uppfattning är att bilder och uppgifter om namn och telefonnummer som sätts upp i trapphuset är ostrukturerat material. Bedömningen av vad som i denna situation är integritetskränkande görs genom att arbetsgivarens intresse av att presentera dessa uppgifter i trapphusen vägs mot de anställdas intresse av skydd. Mot bakgrund av dina tidigare upplevelser finns goda argument för att behandlingen av personuppgifterna är integritetskränkande.

Ta kontakt med din lokala fackliga organisation för råd och stöd! De kan hjälpa dig med att klargöra för arbetsgivaren att du inte samtycker till att dina personuppgifter sätts upp i trapphuset och att argumentera för varför en sådan hantering av dina personuppgifter kränker din integritet.

En arbetsgivare som bryter mot paragraf 5 a i personuppgiftslagen kan bli skyldig att betala skadestånd till den anställde som fått sin integritet kränkt. Jag vill slutligen tillägga att en arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal och som avser att på detta sätt presentera personuppgifter om de anställda är skyldig att först förhandla med facket.