I mars nästa år är det tänkt att Socialstyrelsens hårdare krav på bemanning i äldreomsorgen ska träda i kraft. Men kraven riskerar nu att stoppas. Arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting har riktat hård kritik mot Socialstyrelsen och hävdar att det skulle kosta kommunerna 16 till 18 miljarder kronor, betydligt högre summor än det myndigheten räknat fram.

Socialstyrelsen har svarat med att kraven egentligen gäller det som kommunerna enligt socialtjänstlagen redan har skyldighet att leva upp till: en bemanning som ser till att de äldres behov blir tillgodosedda. Regeringen har hittills hållit en låg profil, men för en vecka sedan kom ett förslag från Finansmarknadsminister Peter Norman (M) som kan få stora konsekvenser för förlaget om ökad bemanning. Det innebär att myndigheter måste få regeringens godkännande om de ska införa föreskrifter som innebär stora kostnadsökningar för stat, kommuner eller landsting. Det var oppositionen som drev igenom att regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en ny vägledning för kommunerna för bemanning i äldreomsorgen och Eva Olofsson som sitter i socialutskottet för Vänsterpartiet tror att det är låsningen mellan SKL och Socialstyrelsen som ligger bakom regeringens förslag.
Men på Finansdepartementet vill man inte bekräfta att förslaget är riktat mot bemanningsföreskrifterna.

– Det motivet har vi inte hört. Man har sett ett behov av att återinföra den här regeln som funnits tidigare, regeln för att få koll på utgifterna, säger Andreas Hermansson tjänsteman på Finansdepartementet.

Han poängterar att det inte går att ifrågasätta behovet av ökad bemanning, det är en fråga för Socialstyrelsen att bedöma.

– Men regeringen vill ha klart för sig vilka ekonomiska förutsättningar det finns för att göra det här.

De nya bemanningskrav som gäller demensvården är redan beslutade och kan inte prövas av regeringen i efterhand. Föreskrifterna som gäller alla äldre på särskilda boenden är däremot inte färdigutredda ännu.

– De första är ju beslutade, men när vi utökar gruppen brukare som berörs så måste vi absolut se över om vi ska underställa det regeringen, säger Bitte Fritzson, enhetschef på Socialstyrelsen.

Myndigheten kommer att fortsätta sitta arbete med att ta fram nya föreskrifter för bemanning.

– Regeringen kan begära att få titta på kostnaderna. Det blir enda skillnaden, men det är ju en naturlig del, säger Bitte Fritzson.

Vad händer nu?

Förslaget om nya budgetregler, där regeln om att myndigheter måste be regeringen om lov när de inför föreskrifter som medför stora kostnader, är nu ute på remiss. Förslaget kommer från Budgetprocesskommittén och oppositionen har inte reserverat sig mot det.
De nya budgetreglerna är tänkta att införas den 7 juli i år.
Det är upp till Socialstyrelsen att göra en bedömning av om de nya bemanningsreglerna medför så stora kostnader att de behöver godkännas av regeringen.

Nya bemanningskraven

I juli 2012 beslutade Socialstyrelsen att kommunerna måste fatta beslut om exakt vilken hjälp varje boende ska få och att bemanningen ska anpassas efter det. Tanken är att tydliga beslut och genomförandeplaner ska göra det svårt för kommunerna att underbemanna.
Det ska även finnas tillräckligt med personal så att den som behöver akut hjälp ska få det utan dröjsmål. Föreskrifterna gäller både demensboenden och särskilda boenden.
I höstas meddelade Socialstyrelsen att reglerna ska införas först 2015.