– Vi tycker det är viktigt att ansvariga tar itu med frågan om barngruppernas storlek, säger Anna Ekström, generaldirektör för Skolverket.

Barn spenderar allt fler timmar i veckan på förskolan. Den genomsnittliga närvarotiden är 31 timmar i veckan för ett förskolebarn – vilket är två timmar mer än år 2005 när Skolverkets förra föräldraundersökning genomfördes.
  – Vi tycker att den här  kombinationen, att barnen har allt längre dagar på förskolan och föräldrarnas missnöje med barngruppernas storlek är något som ansvariga i kommunerna och fristående huvudmän borde ta till sig, säger Anna Ekström.  
  Störst missnöje med barngruppernas storlek har föräldrar till barn på fritids: var tredje förälder är missnöjd. Idag utgörs en fritidshemsgrupp i genomsnitt av 40 barn, vilket är en ökning med sju barn på fem år. På förbundskongressen i maj slog Kommunal fast att förbundet ska driva på för mindre barngrupper och en ökad personaltäthet inom fritidsverksamhet genom öronmärkta statsbidrag.

Kommunal kräver också minskade barngrupper inom förskolan. Dessutom vill Kommunal att Skolverkets allmänna råd om barngruppernas storlek ska skrivas in i skollagen och att Skolinspektionens möjligheter att kräva förklaringar och bötfälla förskolor med väldigt stora barngrupper ska bli större. Kommunals krav skulle i praktiken innebära ett tak för barngruppernas storlek.
  Anna Ekström är tveksam till om ett lagstadgat tak för barngruppernas storlek vore bra:
  – Det är delvis en politisk fråga. Men vi har heller inte sett forskning som visar tydliga resultat kring hur stora barngrupper ska vara för att verksamheten ska fungera som bäst. Dessutom finns det ju alltid en risk att taket blir ett golv.

Föräldraundersökningen visade också att omkring 85 procent av föräldrarna till barn i förskoleålder och barn i fritidsverksamhet är nöjda med verksamheternas respektive öppettider. Kommunals medlemmar med barn i förskoleåldern är mindre nöjda med förskolornas öppettider: omkring 20 procent menar att öppettiderna inte motsvarar deras behov, och en tredjedel uppger att de inte kan arbeta heltid på grund av förskolornas öppettider. Därför kräver Kommunal att öppettiderna i förskolan ska motsvara föräldrarnas behov och vill se lagstiftning om att alla kommuner ska erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid.
  Enligt Skolverkets undersökning uppgav drygt sex procent av föräldrarna att de ibland behöver tillgång till barnomsorg på kvällar, nätter och helger. Hälften av dessa föräldrar tar vanligtvis hjälp av släktingar, grannar eller vänner – bara ett av tio barn får kommunalt anordnad barnomsorg.

Föräldraundersökningen

Föräldraundersökningen bygger på enkätsvar från föräldrar till 124 000 barn runt om i landet. Frågorna handlade överlag om hur nöjda föräldrarna är med barnomsorgen eller fritidsverksamheten.
Nio av tio föräldrar är nöjda med förskolornas pedagogiska arbete och personal.
Var fjärde förälder är missnöjd med barngruppernas storlek i förskolan.
Var tredje förälder är missnöjd med fritidshemsgruppernas storlek.