Totalt finns femton motioner. Det är mer än dubbel så många som i fjol, då var det sex. 
  Stockholm tar upp anställningsvillkoren för personliga assistenter. Som exempel tas att man kan få arbeta 12 timmar mer i månaden utan högre ersättning när man byter kollektivavtal. 

Kommunal Stockholm skriver ”… skillnaderna mellan anställningsvillkoren i de privata kollektivavtalen och det kommunala, är så stora att det i dagsläget kan uppfattas som att förbundet godkänner och medverkar i villkorsdumpning”.
  Krav ställs på att Kommunal ska tar fram en strategi för att kollektivavtalen för personliga assistenter blir mer lika andra avtal.
Förbundsstyrelsen svarar det finns en strategi för att förbättra de här avtalen och göra dem branschneutrala.

De andra motionerna tar upp vitt skilda frågor. Här är de. Inom parentes den avdelning som står bakom. Svaret kommer från förbundsstyrelsen.
  Krav: Alla ska ha rätt till heltid, delade turer ska undvikas och visstidsanställning ska bli fast efter två år.(Norrbotten)
  Svar: Ja, rätt till heltid och delade turer ska regleras i kollektivavtal. I avtalsrörelsen drivs kravet att visstidsanställningarnas längd ska begränsas.

Krav: Tydliggör för arbetsgivaren vad syftet är med specialiserade högskoleutbildningar för undersköterskor och vårdbiträden. (Västra Svealand)
  Svar: Ja, Kommunal måste arbeta med kompetensutveckling både regionalt och lokalt. Det måste kopplas till ett utvecklat arbetsinnehåll och löneutveckling.

Krav: Körkortsutbildning ska ingå i omvårdnadsprogrammet. (Sydost)
  Svar: Nej, Det är en regeringsfråga om gymnasieprogrammet ska förändras. Men lokalt kan Kommunal verka för ett erbjudande om en premie till körkortsutbildning.

Krav: Höj barnbeloppet i tjänstegrupplivförsäkringen (TGL-KL) så att det blir två prisbasbelopp för alla som inte fyllt 20 år. (Öst)
  Svar: Ja, bifall motionen eftersom allt fler barn bor hemma allt längre.
Krav: Ändra inkomstförsäkringens villkor för kvalifikationstiden och återkvalifikationstiden så att säsongsanställda och visstidsanställda som inte har arbetat 12 månader i sträck omfattas av försäkringen. (Bergslagen)
  Svar: Villkoren i inkomstförsäkringen påverkas av villkoren för a-kasseförsäkringen. Därför kan inte kvalifikationstiden ändras. Inkomstförsäkringen är gemensam med andra LO-förbund. Kommunal ska ta upp återkvalifikationstiden där.

Krav: Höj taket i a-kassan. Värdesäkra a-kasseersättningen. (Sydost)(Bergslagen)
  Svar: Ja, Kommunal och LO arbetar på flera fronter för att taket ska höjas så att ersättningen motsvarar 80 procent av tidigare inkomst och att den indexeras med löneutvecklingen.

Krav: Ta ställning mot utförsäljningen av den kommunala allmännyttan. Bygg fler hyresrätter. Säg nej till marknadshyror. (Stockholm)
  Svar: Kommunal instämmer men är inte part på bostadsmarknaden. Läget är olika på olika håll i landet. Frågan kan drivas lokalt och genom facklig-politisk samverkan.

Krav: Ge de som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin ”semester” i 25 dagar i stället för 20. Ta bort kravet på att den som är ledig måste vara bredd att ta ett jobb som Arbetsförmedlingen anvisar. (Bergslagen)
  Svar: Ja, till 25 dagars ledighet. Nej, till att man kunna avstå erbjudande om arbete.

Krav: Inför ”föräldradagar” för vård av gamla och sjuka föräldrar. (Norrbotten)
  Svar: Nej, det kan bli en kvinnofälla, kommunerna kan dra in mer på hemtjänsten och lägga över ansvaret på de anhöriga. Kommunal ska i stället undersöka om närståendepenning, kontaktdagar eller någon annan modell kan användas.

Krav: Tandvård ska omfattas av sjukförsäkringen och högkostnadsskyddet. (Västra Svealand)
  Svar: Nej, LO bör fortsätta driva kravet om en bättre tandvårdsförsäkring, finansieringen måste vara hållbar.

Krav: Driv opinionsbildning så att fler köper svenska livsmedel. Uppmana Kommunals avdelningar att köpa svenskt. (Västra Svealand)
  Svar: Det är inte varans ursprung som är viktigt, det är produktionsmetoderna. Kommunal samarbetar med Fairtrade. Sigill-märkningen kan vara till hjälp vid inköp.

Krav: Rabatt på körkort för Kommunals medlemmar. (Stockholm)
  Svar: Ja, förhandlingar pågår för att medlemmar ska få rabatt på körkortsutbildning.

Krav: Resultatet av kraven som ställs i motionerna ska publiceras inom två år på kommunal.se. (Västra Svealand)
  Svar: Förbundet arbetar redan på flera sätt med uppföljning. Det kan redan följas på intranätet, kommunal.se, på förbundsmöten och kongresser.

Förbundsmötet 

Kommunal håller förbundsmöte i Stockholm den 30-31 maj.
Bara avdelningarna har rätt att skriva motioner till förbundsmötet.
De som fattar beslut är förbundsstyrelsen och 188 ombud som väljs av Kommunals 13 avdelningar.
Medlemmar i Kommunal har rätt att föreslå ombud och kan själv bli valda.
Förbundsmötet hålls de år det inte är kongress.