Efter att den Socialdemokratiska partistyrelsen omarbetat de politiska riktlinjerna för välfärdsområdet blev debatten en uppvisning i enighet där majoriteten av talarna prisade riktlinjerna och Ylva Johanssons arbete.
”Gemensamma resurser för välfärd ska gå till välfärd – inte till vinstuttag” var en skrivning hela kongressen enades om.

Kommunalaren Elisabeth Brandt Ygemar från Stockholm berättade om förskolan där hennes barn går. Med en borgerlig politik har förskolan knoppats av med ödesdigra konsekvenser:
– Mjölk finns inte längre vid mellanmålen och vi föräldrar har blivit ombedda att ta med leksaker till förskolan. Samtidigt har hon som tog över driften plockat ut 3,4 miljoner kronor i vinst.
Elisabeth Brandt Ygemar pekade på vikten av att det måste finnas en tydlig skillnad mellan Socialdemokraternas och de borgerliga partiernas politik.
– Med de nya riktlinjerna har vi förflyttat våra positioner. Nu kan jag stolt gå tillbaka till de andra föräldrarna och säga: det blir skillnad om Socialdemokraterna får styra.

Elisabeth Brandt Ygemar, Kommunal.
Kommunalaren Elisabeth Brandt Ygemar gick upp i talarstolen och berättade om egna erfarenheter från avknoppningar inom barnomsorgen.
Foto: Tobias Holmqvist

Efter samråd innehåller riktlinjerna nu skrivningar om att de folkvalda ska ha rätt att neka nyetableringar plus att de också ska ha rätt att geografiskt styra var en ny utförare får etablera sig. Det ska inte längre råda några tvivel om att Socialdemokraterna anser att olika utförare kan berika välfärden.
Insynen i de privata utförarnas verksamhet ska vara densamma som i offentlig verksamhet. De anställda ska ha meddelarskydd. Hur skattepengarna används och hur vården bedrivs ska inte kunna vara företagshemligheter.

Det är tack vare den svenska offentlighetsprincipen missförhållanden inom vården har upptäckts, konstaterar Socialdemokraterna.
Partiet avvisar också alla modeller med blandad finansiering, där privatbetalande kan köpa sig förtur till den offentligt finansierade välfärden.
Kommuner och landsting ska utvecklas till mönsterarbetsplatser.