Regeringen går vidare med sin politik mot långa sjukskrivningar. Senast bland förslagen är att sjuka som inte klarar att gå tillbaka till sitt jobb efter tre månaders sjukskrivning kan ta tjänstledigt för att prova ett annat arbete. Under tiden fortsätter sjukpenningen att betalas ut.

Efter sex månaders sjukskrivning måste man vara beredd att byta till vilket jobb som helst på hela arbetsmarknaden för att inte förlora sin sjukpenning.
Arbetslösa som blir sjuka ska alltid prova sin arbetsförmåga mot hela arbetsmarknaden.

Regeringen kallar det en rehabiliteringskedja med fasta hållpunkter.
Kedjan går ut på att arbetsförmågan ständigt ska prövas, från det att en sjukskrivning inleds. Först prövas om en återgång till den ursprungliga anställningen kan underlättas, därefter om man kan omplaceras hos samma arbetsgivare, för att avslutas med att man ska söka arbete på hela arbetsmarknaden. Men om man exempelvis vägrar att ta en annan typ av jobb hos sin arbetsgivare blir man av med sjukpenningen.

Beräkningen av antalet sjukdagar kan komma att läggas samman även för den som arbetat några dagar mellan olika sjukskrivningsperioder. Om det anses finnas ett samband mellan sjukskrivningarna (sjukskriven för samma typ av problem) räknas tiden ihop.

Regeringen konstaterar att antalet långtidssjukskrivna med de nya förslagen kommer att minska betydligt. Delar av dem som inte längre passar i kategorin ”sjukskrivna” kommer istället att söka sin ersättning från arbetslöshetsförsäkringen (om de uppfyller kraven) eller via kommunernas försörjningsstöd (tidigare socialbidrag).

Förslagen ska gälla från 1 juli 2008, bortsett från lagen som gäller rätt att ta tjänstledigt för att prova annat jobb som träder i kraft 1 oktober 2008.

Sjukskrivning

Dag 1-90: Undersöks om du kan återgå till ditt ursprungliga jobb eller annat lämpligt arbete som arbetsgivaren tillfälligt erbjuder.

Dag 91-180: Undersöks om du kan utföra något annat arbete som arbetsgivaren erbjuder. Tiden kan också användas för att med stöd av arbetsförmedlingen söka nytt arbete. Du kan dessutom ta tjänstledigt från ditt arbete för att prova ett annat jobb. Under tiden behåller du din sjukpenning.

Från dag 181: Du måste söka arbete på hela arbetsmarknaden. Sjukpenning betalas inte längre ut.
Särskilda skäl: kan göra att du får sjukpenning även efter de 180 dagarna, de kan också göra att du inte behöver ta annat arbete hos arbetsgivaren efter dag 90. Efter 12 månader kan du också ansöka om ”förlängd sjukpenning” om du saknar arbetsförmåga (betalas ut längst under ytterligare 18 mån).

Sjuk- och aktivitetsersättning (förtidspension): ska endast komma i fråga när arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt, som kroniska och obotliga skador.