Avtalsrörelsen 2007 – haveri för den svenska modellen? Detta diskuterades i ett tält i Svenskt Näringslivs trädgård en sommardag i Visby.

Tältet var fullsatt, ljudanläggningen testades. Göran Johnson, f d ordförande i IF Metall fick ändå vara Teknikföretagens vice vd Karl-Olof Stenqvist behjälplig med sin mikrofon för att han skulle höras. Både Karl-Olof Stenqvist och Anders Weihe, Teknikföretagens chefsjurist, var mycket oroade, årets avtalsrörelse hade varit svårbemästrad.

SAF propaganda
Teknikföretagens vice vd Karl-Olof Stenqvist och Göran Johnson, f d ordförande i IF Metall.

Av tradition har industrin varit löneledande och gått före och varit riktmärke för de andra avtalen.
– LO har gått i konfrontation, sade Anders Weihe och påpekade att  allt fler LO-förbund har börjat ifrågasätta att industrin ska vara norm för lönebildningen. De sluter avtal utan att ta hänsyn till industriavtalets nivåer.
Han ansåg att den offentliga sektorn inte heller ser sammanhangen, att exportföretagen inte klarar av så höga lönehöjningar när de ska konkurrera på den globala marknaden.

Anders Weihe
Anders Weihe, chefsjurist på Teknikföretagen.

I den debatt som sedan följde tyckte Göran Johnsson, inte att de avtalen som slutits varit så alarmerande höga.
– Det är rimligt att lågavlönade kvinnor får sin del av löneökningar, sade han men poängterade att exportindustrin fortfarande måste vara normen i avtalsrörelsen.
– LO-samordningen höll. Det som inte höll var arbetsgivarsamverkan.
Han ansåg att Teknikföretagens representanter var frustrerade för att de hade så ringa inflytande inom Svenskt Näringsliv.
– Ni klarade inte att stoppa avtalet mellan Svensk Handel och Handels, ansåg Göran Johnsson.
Han påpekade dock att de 12,8 procent i Handels avtal var på samma nivå i krontal räknat som industriavtalet.
Att fackföreningarna ensidigt bestämmer avtalen, som Anders Weihe tidigare påstått, tyckte han var nys och ansåg att fackförbunden vore körda om de slutade att ta ansvar.

Anders Weihe pläderade också för att lönebildningen ska vara lokal. Vidare vill han ha öppningsklausuler i avtalen, det vill säga att man kan försämra i avtalen på lokal nivå. Precis som i Tyskland.

Sven-Erik Österberg, riksdagsledamot (s) tyckte inte heller att det fanns anledning till oro. Han tyckte att avtalsrörelsen har gått ovanligt smidigt med tanke på de hur fackföreningarna provocerats av regeringens politik.
– Kvinnorna tjänar sämre, det är en realitet. Parterna har inte klarat av att lösa detta. Man kan inte ta alla pengar av Kommunals män för att ge dem till kvinnorna. Andra män måste avstå.

Anders Lindström, generaldirektör för Medlingsinstitutet tyckte inte heller att det varit en stökig avtalsrörelse, Mer än tre miljoner människor har berörts av avtal som omförhandlats.
– Kommunals och Handels avtal var dyrast och de träffades utan konflikt. Trots en borgerlig majoritet.

| Foto: Tobias Holmqvist |