SVAR: Arbetstagare får för varje påbörjad anställningsmånad efter 45-årsdagen tillgodoräkna sig en extra månads anställningstid,
dock högst 60 sådana extramånader.
Dessa läggs ihop med den ”vanliga” anställningstiden. Den framräknade tiden gäller när turordning ska fastställas vid uppsägning
pga arbetsbrist eller när den ska fastställas mellan flera uppsagda arbetstagare som har företrädesrätt till återanställning.
Den gäller också vid beräkning av taket för skadestånd enligt LAS, bl a vid så kallade ”utköp” (då arbetsgivare vägrar rätta sig efter dom om ogiltigförklaring eller avskedande och i stället väljer att köpa ut arbetstagaren.)
Idag finns ingen särskild lagstiftning om anställningsskydd för äldre arbetstagare. Dessa omfattas i stället av LAS och som framgår ovan finns särskilda bestämmelser för att skydda dem. I Främjandelagen,
en arbetsmarknadspolitisk lag som syftar till att underlätta för äldre arbetstagare och arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga, finns dock vissa regler. En arbetsgivare är exempelvis skyldig att i vissa situationer informera och överlägga med länsarbetsnämnden, som också kan lämna anvisningar till arbetsgivaren.