Arbetsgivarna får laglig rätt att göra detta genom att tillämpa årsarbetstid. Enligt kommissionens förslag förlängs perioden för att beräkna den maximala veckoarbetstiden på 48 timmar från fyra månader till ett år.

– Det ser vi mycket allvarligt på, säger Mats Essemyr, utredare på TCO och de svenska fackens representant i Europafackets arbetstidsgrupp.

Tidigare har facket haft inflytande över detta genom kollektivavtal. Nu kan det bli lagstiftning.

Förslaget medför större flexibilitet för arbetsgivarna, som kan anpassa arbetstiden till sina behov.

Det nuvarande direktivet innebär att den genomsnittliga arbetstiden per vecka inte får överstiga 48 timmar inklusive övertid. Detta har dock kunnat kringgås genom att arbetsgivaren kommer överens med enskilda arbetstagare om längre arbetstid. Något som tillämpats inte minst i Storbritannien.

Europafacket har krävt att sådana undantag från direktivet inte ska tillåtas. Men det får inte facket gehör för.

– Det är en annan stor brist i förslaget, säger Mats Essemyr.
Visserligen finns det en skärpning. Arbetsgivaren ska inte kunna begära att man går med på längre arbetstid vid samma tidpunkt som man anställs. Fortfarande kan dock undantag göras om parterna är överens om det. Finns det inget kollektivavtal kan arbetstagaren och arbetsgivaren fortfarande komma överens om längre arbetstid. Arbetstiden får dock inte överstiga 65 timmar i veckan.

– Det kan minska intresset bland arbetsgivarna att teckna kollektivavtal, befarar Mats Essemyr.

Även John Monks, Europafackets generalsekreterare, uttalar sin besvikelse.

– Arbetstagarna utsätts för ännu större påtryckningar att ställa upp på längre arbetstider, säger John Monks.

Enligt John Monks kommer kommissionens förslag att skapa ännu större ohälsa bland löntagarna och det blir ännu svårare att kombinera arbetet med familjelivet.

Däremot föreslår kommissionen att jourtid inte ska räknas som arbetstid.”Inaktiv” beredskapstid införs, det vill säga arbetstagaren står till förfogande men utför inte något arbete. Tidigare har EG-domstolen slagit fast att även jourtid ska utgöra arbetstid.

EPSU, som organiserar offentliganställda fackförbund på Europanivå varnar för att arbetsgivarna ställer allt hårdare krav på längre arbetstider. Enligt fackförbundet Ver.di i Tyskland finns det arbetsgivare som redan talar om 42 — 45 timmars arbetsvecka utan ersättning. Inom industrin har sådana lösningar med längre arbetstid redan förekommit.

Nästa steg är nu att EU-parlamentet ska yttra sig om förslaget.