För att skapa attraktiva scheman som får personalen att trivas har Karlskoga startat ett pilotprojekt inom några enheter i äldreomsorgen. Grunden handlar om att alla anställda fått välja hur de vill jobba sina helger. 

– Innan det här projektet kände jag mig sliten, sällan utvilad och hade börjat se mig om efter ett annat jobb. Nu tycker jag bara att det känns positivt. Man läser om andra som säger upp sig på grund av nya scheman med dygnsvilan men här har vi fått vara delaktiga och diskuterat schemat tillsammans vilket förhoppningsvis gör det hållbart, det får tiden utvisa, säger undersköterskan Linn Fredriksson.

Många valde delade turer

I de två hemtjänstgrupperna Rävåsen och Elefanten arbetar 18 respektive 17 personer. I våras fick de alla svara på en enkät och lista första-, andra-, och tredjehandsval för hur de ville arbeta sina helger. De kunde välja varannan helg med delad tur, varannan helg utan delad tur eller enbart helgtjänst (med en veckoarbetstid på 28 timmar istället för 37 som för övriga tjänster) eller komma med egna förslag. Två helger av fem dök upp som förslag, och införlivades i projektet.

– Vi byggde schemat efter deras förstahandsval och det fungerade. Projektet syftar till mer delaktighet och att minska de oönskade delade turerna. Men vad vi såg var att många valde delade turer för sina helger. Det ger dem många arbetade timmar koncentrerat så att det blir kortare dagar i veckan, säger Carina Berg, enhetschef för äldreomsorgen i Karlskoga.

Hemtjänstpersonalen har också haft möjlighet att påverka hur de vill jobba sina veckor. Det kan handla om fler dagar än kvällar, fler kvällar än dagar och några föräldrar med barn varannan vecka vill helst bara arbeta kvällar den vecka de inte har sina barn.

Jag behöver inte jobba några kvällar den vecka jag har barn utan tar fler den andra veckan. Det gör att jag får ihop arbete, ledighet och mina barn.

Linn Fredriksson, undersköterska

– Jag har barn varannan vecka och vill komma så nära dagtid måndag-fredag som möjligt. Nu kommer jag att jobba två helger av fem, och även om det blir någon enstaka helg när jag har barnen så kan jag lösa det. Jag behöver inte jobba några kvällar den vecka jag har barn utan tar fler den andra veckan. Det gör att jag får ihop arbete, ledighet och mina barn, säger Linn Fredriksson.

Fler kvällar efter varandra

När så många som en femtedel valde att enbart arbeta helger behövde personalgruppen ett tillskott med två vikarierader för att schemat skulle gå ihop.

– Annars hade det fattats personal på vardagarna. Det har vi fått pengar för i pilotprojektet. Egentligen har önskemålen i sig inte varit svåra att få ihop. Det svåra har varit att förhålla sig till dygnsvilan. Det har gjort att schemat har fler kvällar efter varandra nu än tidigare och att man någon av helgerna jobbar enbart kvällar, säger Carina Berg.

Sjukfrånvaron ska utvärderas

Pilotprojektet startade efter sommaren och pågår till vårvintern 2024. Då ska det utvärderas för att se om det är möjligt att genomföra samma sak i hela kommunen.

– Vi har fått stimulansmedel för att hitta nya arbetssätt för att få ett hållbart arbetsliv. Utvärderingen ska titta på sjukfrånvaron och om det påverkat arbetsmiljön på ett positivt sätt. 

­Kommunal är försiktigt positiva till projektet:

– Det är positivt utifrån att man får vara med och påverka sina arbetstider. Men grunden är ändå att vi behöver ha mer personal inom vård och omsorg. Finge man välja att jobba var fjärde helg kanske alla hade valt det, säger Kommunals lokala sektionsordförande Lena Hagström.

Pilotprojektet Karlskoga

Målet med projektet är att minska ofrivilligt delade turer hos medarbetarna samt öka nöjdheten med schemat och schemaläggningsprocessen.

Två hemtjänstgrupper med 17 + 18 anställda, dvs 35 personer. Alla har heltid i grunden, någon enstaka arbetar 90-95 procent. För projektet har personalgruppen utökats med personal motsvarande 1,6 årsarbetstid.

Schemalagd personal per helg: 9 ena helgen och 8 andra helgen, i respektive hemtjänstgrupp.

Ett vårdboende med 60 anställda deltar också i projektet.