Under den senaste tiden har vi mötts av en omfattande mediebevakning kring brandmän som protesterar mot kravet om skärpt dygnsvila.

Jag välkomnar EU:s arbetstidsdirektiv. Jag förstår att det finns många med behov av en skärpt dygnsvila. Däremot ställer jag mig ytterst kritisk gentemot Sveriges kommuner och regioners, SKR:s tolkning, som till skillnad från EU:s direktiv har en maximal arbetstid på 20 timmar och därav utesluter dygnsarbete.

Nyckeln till vår goda arbetsmiljö

Som brandman kan jag skriva mycket om hur detta kommer att påverka mitt privatliv till det sämre, hur jag som blivande småbarnsförälder kommer att förlora mycket fritid. Yrkets flexibla schema som möjliggör interna byten och längre sammanhållande ledighet riskerar nu att försvinna, det som har varit nyckeln till vår goda arbetsmiljö och låga sjukskrivningstal.

Men det finns fler, och för samhället större anledningar till att räddningstjänsten bör undantas från EU:s arbetstidsdirektiv.

97 procent uppger att direktiven skulle innebära en försämrad återhämtning och 73 procent av alla tillfrågade brandmän menar att man kommer att överväga ett karriärbyte.

Under vårens gång har man bland brandmän skickat runt en enkät. Syftet var bland annat att kartlägga hur många som skulle få en försämrad återhämtning och hur många som överväger en annan karriär om reglerna för dygnsvilan införs. 97 procent uppger att direktiven skulle innebära en försämrad återhämtning och 73 procent av alla tillfrågade brandmän menar att man kommer att överväga ett karriärbyte.

Större manfall innebär säkerhetsrisker

Ett större manfall skulle innebära säkerhetsrisker för både brandmännen själva och för tredje man. Vi skulle även ställas inför en stor problematik med rekryteringen: kan räddningstjänsten vara en fortsatt attraktiv arbetsplats om det införs ett sämre schema? (Notera att vi idag är lågavlönade och utsatta för en förhöjd cancerrisk.)

Vårt civilförsvar är hotat

I dag pratar man från Myndigheten Samhällsskydd och Beredskap, MSB, att vi behöver fördubbla antalet brandmän för att kunna möta framtidens hot.

I denna tid när vi fruktar både krig och skogsbränder bör det ligga i nationens intresse att räddningstjänsten behåller och rekryterar personal i stället för att förlora den. I krigets Ukraina ställs räddningstjänsten inför komplicerade och farliga räddningsinsatser där en fungerande räddningstjänst är av största vikt. 

Ett farligt spel

SKR spelar ett farligt spel med brandmäns privatliv som insats, men man spelar ett större och farligare spel med svensk räddningstjänst som verksamhet. Den svenska räddningstjänsten som del av civilförsvaret är i en expansiv fas som nu riskerar att förlamas till ett högt pris. 

Det är av högsta vikt att man vid förhandlingsbordet nyttjar EU-direktivets möjligheter till undantag för att skydda landet och medborgarna.